Supply-Side Performance and Structure in the Czech Republic (1995-2005)

Kamil Dybczak, Vladislav Flek, Dana Hájková and Jaromír Hurník

V této práci aplikujeme agregátní produkční funkci k aproximaci trajektorie potenciálního výstupu. Využíváme v čase proměnlivou NAIRU k odvození potenciální pracovní síly a nově vytvořený ukazatel kapitálových služeb k popisu produktivního dopadu kapitálu. Dále je odhadována trendová souhrnná produktivita výrobních faktorů. Jsou vypočítány produkční funkce pro klíčové sektory (zemědělství, průmysl, atd.), a to s využitím metody růstového účetnictví a dekompozice růstu souhrnné produktivity výrobních faktorů. V období let 1995-2005 byl růst potenciálního výstupu limitován postupným zvyšováním NAIRU, dočasným poklesem investiční aktivity a zejména pouze mírným růstem souhrnné produktivity výrobních faktorů. V tomto období česká ekonomika také trpěla strukturální zátěží, tj. veškerý růst souhrnné produktivity výrobních faktorů byl při počáteční alokaci zdrojů výhradně výsledkem jejich lepšího využívání s dokonce negativním příspěvkem přerozdělení zdrojů. Podstatné zlepšení výkonnosti na straně nabídky, s výjimkou fungování trhu práce, pozorujeme až od roku 2001.

Klíčová slova: Kapitálové služby, alokace a využití výrobních faktorů, růstové účetnitcví, NAIRU, potenciální výstup, produkční funkce, strukturální změny, souhrnná produktivita výrobních faktorů

Vydáno: říjen 2006

Publikováno jako:

Ke stažení: CNB WP No. 4/2006 (pdf, 318 kB)