Management Board Composition of Banking Institutions and Bank Risk-Taking: The Case of the Czech Republic

Diana Žigraiová

Tento článek analyzuje, jak složení představenstev českých bank ovlivňuje jejich rizikové chování. Konkrétněji se jedná o zkoumání vlivu průměrného věku členů představenstva, podílu žen mezi členy představenstva, podílu cizinců a dosaženého vzdělání členů představenstva na čtyři ukazatele rizikovosti bank. Za tímto účelem byl sestaven jedinečný soubor vybraných biografických údajů o členech představenstev českých finančních institucí, které jsou držiteli bankovní licence, za období 2001–2012. Naše nejvíce robustní zjištění je, že vyšší podíl cizinců ve složení představenstev zvyšuje rizikovost bank měřenou volatilitou zisku a snižuje jejich stabilitu zachycenou Z-indexem za český bankovní sektor a za segmenty komerčních bank, malých a středních bank a přiměřeně kapitalizovaných bank. Početnější představenstva také zvyšují rizikovost v segmentech stavebních spořitelen a malých a středních bank. Co se týče průměrné délky funkčního období členů představenstva, její vliv na rizikovost bank závisí na vlastnostech jednotlivých bank. Vliv žen v představenstvech není jednoznačný a nebyl zjištěn ani žádný silný vliv věku členů představenstva na rizikovost. Výsledky naší analýzy jsou ale ovlivněny typem míry rizikovosti, kterou používáme. Čtenář by tak měl vzít v úvahu, že vyšší absolutní rizikovost bank není nutně nežádoucí, jelikož nezachycuje zda rizikové chování je nadměrné pro požadovanou úroveň ziskovosti.

JEL kódy: C33, G21, G34, J16

Klíčová slova: banky, složení představenstva, panelová data, rizikovost

Vydáno: prosinec 2015

Ke stažení: CNB WP 14/2015 (pdf, 415 kB)