In the Quest of Measuring the Financial Cycle

 

Miroslav Plašil, Tomáš Konečný, Jakub Seidler, Petr Hlaváč

Nedávná finanční krize odhalila důležitost vazeb mezi reálnou ekonomikou a finančním sektorem. Tento článek představuje dva vzájemně se doplňující způsoby vyhodnocování pozice ekonomiky v rámci finančního cyklu s cílem včas odhalit vznikající nerovnováhy. Nejdříve je zkonstruován souhrnný indikátor, který kombinuje informace obsažené v proměnných charakterizujících změnu ve vnímání rizik ve finančním systému, přičemž váhy jednotlivých proměnných jsou nastaveny tak, aby indikátor co nejlépe charakterizoval vývoj úvěrových ztrát bankovního sektoru během poslední krize. Za druhé zkoumáme migraci mezi jednotlivými rizikovými kategoriemi úvěrů, což umožňuje popsat finanční cyklus z pohledu schopnosti sektoru nefinančních podniků splácet dluh. Oba indikátory finančního cyklu mohou být využity při rozhodování v oblasti makroobezřetnostní politiky, včetně nastavení proticyklické kapitálové rezervy.

JEL kódy: C11, E32, E37, E58

Klíčová slova: Bayesovské průměrování modelů, proticyklická kapitálová rezerva, úvěrové riziko, faktorový model, finanční cyklus

Vydáno: červenec 2015

Ke stažení: CNB WP 5/2015 (pdf, 654 kB)