Does Inflation Targeting Make a Difference?

Frederic S. Mishkin, Klaus Schmidt-Hebbel

Ano, jak lze usuzovat z panelové evidence za země cílující inflaci a sledovanou skupinu vysoce výkonných průmyslových zemí, které inflaci necílují. Naše evidence ukazuje, že cílování inflace pomáhá zemím dosahovat v dlouhodobém horizontu nižší inflace, reagovat méně na šoky v cenách ropy a kurzové šoky, posilovat nezávislost měnové politiky, zlepšovat efektivitu měnové politiky a dosahovat inflačních výsledků bližších cílovým hodnotám. Některé výhody cílování inflace jsou větší, pokud ti, co inflaci cílují, dosáhli dezinflace a jsou schopni mít své inflační cíle stabilní. Přes tyto příznivé výsledky cílování inflace naše důkazy obecně nenaznačují, že by země, které zavedly cílování inflace, dosáhly lepších výsledků měnové politiky oproti námi sledované skupině vysoce úspěšných zemí, které inflaci necílují. Zdá se ale, že cílování inflace pomáhá všem skupinám zemí přiblížit se výsledkům sledované skupiny. Výsledky dosažené průmyslovými zeměmi cílujícími inflaci jsou obvykle lepší než výsledky rozvíjejících se zemí cílujících inflaci a podobné výsledkům průmyslových zemí, které inflaci necílují.

Klíčová slova: cílování inflace, měnová politika

Vydáno: prosinec 2006

Ke stažení: CNB WP No. 13/2006 (pdf, 658 kB)