Collateral Composition, Diversification Risk, and Systemically Important Merchant Banks

Alexis Derviz

Tento článek zkoumá, jaký dopad má diverzifikace zástav za půjčky nefinančními podniky na systémové riziko, a to pomocí modelu všeobecné rovnováhy v ekonomice se standardními produkčními funkcemi a smíšeným financováním pomocí vlastního kapitálu i úvěrů. Systémové riziko vzniká v případě, že firmy diverzifikují zástavy držbou pohledávek za velkou obchodní bankou, jejíž aktiva zahrnují pohledávky za stejnou množinou výrobců. Sektor obchodního bankovnictví je zranitelný (má malou vzdálenost od selhání) bez ohledu na stupeň konkurence. V tomto prostředí reakce veřejného sektoru založená na zárukách za pohledávky investičních bank obnáší velké riziko pro veřejné rozpočty. Alternativou nevyžadující zapojení veřejného sektoru je motivovat systémově významné investiční banky k zavedení jednoduchého mechanismu spoluúčasti omezením závazků těchto bank na podmíněně konvertibilní dluhopisy. Tento směr ve finanční regulaci je obzvlášť relevantní pro omezení systémového rizika v ekonomikách s globálními expozicemi vůči velkým nadnárodním bankám stojícím mimo domácí regulatorní pravomoc.

JEL kódy: C68, D21, F36, G24, G38

Klíčová slova: podmíněně konvertibilní dluhopisy, zástavy, obchodní banka, systémové riziko

Vydáno: prosinec 2013

Ke stažení: CNB WP 11/2013 (pdf, 335 kB)

Publikováno jako: Derviz, A. (2014): Collateral Composition, Diversification Risk, and Systemically Important Merchant Banks. Journal of Financial Stability, v tisku