Changes in Inflation Dynamics under Inflation Targeting? Evidence from Central European Countries

Jaromír Baxa, Miroslav Plašil, Bořek Vašíček

Cílem tohoto článku je přinést nový pohled na vývoj inflace a její dynamiky ve vybraných středoevropských zemích. K tomuto účelu je použita nová keynesovská Phillipsova křivka (NKPC) zasazená do časově proměnného rámce. S využitím regresního modelu s časově proměnnými parametry a stochastickou volatilitou, odhadnutého pomocí bayesovských technik, jsou analyzovány dvě verze NKPC, které odpovídají modelu uzavřené a otevřené ekonomiky. Získané výsledky poukazují na podstatné rozdíly v inflační dynamice v jednotlivých středoevropských zemích. Zatímco inflační perzistence v České republice téměř vymizela, v Polsku a Maďarsku nadále zůstává relativně silná. Dále je patrné, že volatilita inflačních šoků se několik let po zavedení inflačního cílování výrazně snížila v České republice a Polsku, avšak v Maďarsku zůstává poměrně stabilní i deset let po zavedení cílování inflace. Naše výsledky tak naznačují, že míra ukotvení inflačních očekávání se napříč zkoumanými středoevropskými zeměmi liší. Nakonec naše výsledky přináší určitou podporu pro tvrzení, že hodnoty „strukturálních“ parametrů modelu NKPC do jisté míry souvisí s vývojem makroekonomického prostředí.

JEL kódy: C11, C22, E31, E52

Klíčová slova: Bayesovské průměrování modelů, středoevropské země, inflace, nová keynesovská Phillipsova křivka, model s časově proměnnými parametry

Vydáno: květen 2012

Ke stažení: CNB WP 4/2012 (pdf, 620 kB)