Central bank losses and economic convergence

Martin Cincibuch, Tomáš Holub, Jaromír Hurník

Tato práce se zevrubně zabývá problematikou ztráty centrální banky. Je navržen analytický rámec pro posouzení rozvahy centrální banky a její dlouhodobé udržitelnosti z hlediska plnění měnověpolitických cílů. Pokrokem ve srovnání s dřívější literaturou je systematický rozbor důsledků ekonomické konvergence pro rozvahu centrální banky. Konkrétně je pozornost věnována roli rizikové prémie a trendového zhodnocování reálného kurzu. Pro závěry založené na komparativně-statické analýze jsou odvozena a prakticky použita analytická řešení, která jsou doplněna numerickými simulacemi budoucí dynamiky rozvahy. Podle výsledků simulací pro českou ekonomiku by měla být Česká národní banka schopna splatit svou akumulovanou ztrátu přibližně v horizontu 15 let bez nutnosti transferu prostředků z veřejných rozpočtů.

Klíčová slova: rozvaha, centrální banka, ekonomická konvergence, monetární politika, reálná apreciace, riziková prémie, ražebné, ekonomická transformace

Vydáno: říjen 2008

Publikováno jako: Cincibuch, M., Holub, T. and J. Hurník (2009): Central Bank Losses and Economic Convergence, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, str. 190-215.

Ke stažení: CNB WP No. 3/2008 (pdf, 130 kB)