Aggregate Wage Flexibility in Selected New EU Member States

Ian Babetskii

Režim pevného kurzu odstraňuje jeden stupeň volnosti při absorbování makroekonomických šoků. Z tohoto důvodu se v zemích, které jsou členy měnové unie nebo které hodlají do měnové unie vstoupit, vyžaduje vyšší pružnost trhu práce. Tato práce se zaměřuje na analýzu trhů práce v rozšířené Evropské unii podle jednotlivých zemí a jejím cílem je empirické vyhodnocení role agregátních mezd jako nápravného mechanismu pro řešení ekonomických poruch. Byl vypracován soubor čtvrtletních údajů za období 1994-2004 pro čtyři středoevropské státy (CE-4), čtyři nové členy EU, kteří se již účastní Mechanismu směnných kurzů II (účastníci ERM-II) a tři okrajové členy eurozóny (EMU-3). K určení toho, do jaké míry mohou agregátní mzdy vyrovnávat šoky v ekonomice, používáme klasickou techniku časových řad/panelovou techniku, bayesovský přístup a kointegrační techniku. Zdá se, že makroekonomické údaje nepodporují tvrzení, že reálné mzdy jsou pružné v CE-4, zemích účastníků ERM-II a v EMU-3.

Klíčová slova: ERM-II, přijetí eura, trh práce, pružnost mezd

Vydáno: duben 2006

Publikováno jako: Babecký, J. (2008): Aggregate Wage Flexibility in New EU Member States, AUCO Czech Economic Review, 2(2), s. 123-145.

Ke stažení: CNB WP No. 1/2006 (pdf, 313 kB)