Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí

V expanzivní fázi finančního cyklu mohou vznikat v důsledku uvolněných úvěrových standardů, rychlého růstu úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí a nárůstu cen na nemovitostním trhu podmínky pro akumulaci systémových rizik ve finančním sektoru. ČNB proto pravidelně vyhodnocuje vývoj úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí i situaci na tomto trhu. Na základě informací získaných v rámci provádění makroobezřetnostní politiky a výkonu dohledu nad finančním trhem ČNB vydává Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí (dále jen Doporučení).

Doporučení obsahuje souhrn doporučených limitů pro vybrané makroobezřetnostní nástroje a sadu dalších pravidel, jejichž dodržování je podle názoru ČNB při zohlednění podmínek na finančním trhu v souladu s obezřetným chováním. Doporučené limity se týkají zejména poměru výše úvěru k hodnotě zajištění (ukazatel loan-to-value, LTV) a poměru výše dluhu a dluhové služby k příjmům žadatele (debt-to-income, DTI, resp. debt service-to-income, DSTI). Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) ve svém Doporučení1 uvádí požadavky na dodržování limitů LTV, LTI (poměr výše úvěru k příjmům žadatele, loan-to-income), DTI nebo DSTI mezi makroobezřetnostními nástroji, které mohou národní autority použít k podpoře finanční stability nad rámec nástrojů obsažených ve směrnici CRD IV. Cílem těchto nástrojů je vyloučení vzniku smyčky mezi růstem úvěrů spojených s nadměrnou finanční pákou a růstem cen rezidenčních nemovitostí. Blíže k přístupu ČNB k zavádění makroobezřetnostních nástrojů cílených na expozice zajištěné rezidenční nemovitostí v ČR (viz tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2017/2018 (pdf, 264 kB)).

Aktuálně platné Doporučení

Přehled vydaných Doporučení

Doporučení 
ze dne 
Začátek
platnosti
Předmět úpravy a hlavní změny  
16. 6. 2015 16. 6. 2015 Stanovení limitů LTV
14. 6. 2016 14. 6. 2016 Zpřísnění limitů LTV
13. 6. 2017 13. 6. 2017
  • Rozšíření platnosti na:
    • všechny osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
    • všechny úvěry poskytované klientům s úvěrem zajištěným rezidenční nemovitostí
  • Označení rizikových hodnot DTI a DSTI
12. 6. 2018 12. 6. 2018 Stanovení limitů DTI a DSTI

Odkazy na minulá Doporučení


1Doporučení ESRB o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky (ESRB/2013/1).