Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic Procyclical? Evidence from Wavelet Analysis

Václav Brož, Lukáš Pfeifer, Dominika Kolcunová

V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě standardizovaného přístupu, uvažujeme jak cyklus hospodářský, tak cyklus finanční a používáme vlnkovou koherenci jako prostředek dynamické korelační analýzy. Naše výsledky ukazují, že rizikové váhy expozic spadající pod přístup založený na interních modelech bank jsou pro cyklické ve vztahu k finančnímu cyklu, a to včetně rizikových vah spjatých s expozicemi zajištěnými nemovitostmi. Také ukazujeme, že pro přístup založený na interních modelech bank je relevantní vliv měnící se kvality aktiv na rizikové váhy, což je v souladu s našimi očekáváními na základě regulatorních standardů. Naše výsledky mohou být použity pro účel rozhodování o aktivaci dohledových a makroobezřetnostních nástrojů včetně proticyklické kapitálové rezervy.

JEL kódy: C14, E32, G21, G28, K23

Klíčová slova: finanční cyklus, finanční stabilita, přístup založený na interním ratingu, riziková váha

Vydáno: prosinec 2017

Ke stažení: CNB WP 15/2017 (pdf, 750 kB)