The Likelihood of Effective Lower Bound Events

Michal Franta

Článek představuje odhady pravděpodobnosti, že nominální úroková míra v ekonomice dosáhne své efektivní dolní hranice, a odhady očekávané doby trvání takové události pro osm rozvinutých ekonomik. K tomuto účelu je odhadnuta panelová vektorová autoregrese se statickou provázaností, upravená o ustálený stav a s možností režimové změny. Simulační procedura poskytuje odhady rizika efektivní dolní hranice v krátkém horizontu, ve kterém je toto riziko dáno především aktuální fází hospodářského cyklu, a ve střednědobém horizontu, kde hraje pro odhad rizika hlavní roli rovnovážná hodnota makroekonomických proměnných. Článek také diskutuje odhady pravděpodobnosti dosažení efektivní dolní hranice nominálních sazeb s ohledem na přístupy použité v předchozí literatuře.

JEL kódy: C11, E37, E52

Klíčová slova: efektivní dolní hranice, ELB riziko, úprava o střední hodnotu, panelový VAR, režimová změna

Vydáno: květen 2018

Ke stažení: CNB WP 3/2018 (pdf, 723 kB)