The Impact of Capital Measurement Error Correction on Firm-Level Production Function Estimation

Kamil Galuščák, Lubomír Lízal

Na firemních datech odhadujeme produkční funkci českých podniků, která je prvním stupněm odhadů TFP. Datový vzorek je z let 2003-2007 a zahrnuje všechny střední a velké podniky zpracovatelského průmyslu. Pro samotné odhady využíváme metod Levinsohn a Petrin (2003) a Wooldridge (2009), které modifikujeme, aby korigovaly pro chybu měření kapitálu. Jelikož všechny proměnné s výjimkou kapitálu jsou měřené ve fyzických jednotkách, je kapitál jedinou proměnnou, která je potenciálně kontaminována chybou měření, která může pocházet jak z účetních principů, tak metod deflace pro získání reálné hodnoty kapitálu. Ukazujeme, že chyba měření významně ovlivňuje velikost odhadovaného koeficientu kapitálu. Odhadovaný koeficient je při korekci chyby měření až dvojnásobný (v závislosti na konkrétním odvětví). Zatímco většina odvětví vykazuje konstantní nebo (ne)signifikantně klesající výnosy z rozsahu při použití standardních metod odhadu, v případě korekce chyby měření kapitálu vykazuje většina odvětví konstantní výnosy z rozsahu a v některých odvětvích dokonce není zamítnuta hypotéza rostoucích výnosů.

JEL kódy: C23, C33, D24, O47

Klíčová slova: Chyba měření, kapitál, podniková data

Vydáno: listopad 2011

Ke stažení: CNB WP No. 9/2011 (pdf, 298 kB)