Short-Term Forecasting of Czech Quarterly GDP Using Monthly Indicators

Kateřina Arnoštová, David Havrlant, Luboš Růžička, Peter Tóth

V článku hodnotíme přesnosti predikce šesti modelů v pseudo-reálném čase na horizontu až tři čtvrtletí dopředu. Všechny modely využívají informace obsažené v měsíčních indikátorech které jsou zveřejněny dříve než čtvrtletní HDP. Odhadujeme dva modely – průměrované vektorové autoregrese a můstkovací rovnice – založené jen na několika měsíčních indikátorech. Prognóza HDP ve zbývajících čtyřech modelech vychází naopak z velké množiny měsíčních časových řad. Tyto zahrnují dva modely hlavních komponent, dynamický faktorový model odhadovaný Kalmánovým filtrem a všeobecný dynamický faktorový model. Výsledky porovnáváme s přesností predikce naivního modelu a historických krátkodobých prognóz expertů České národní banky. Naše závěry porovnáváme také s podobnou studií vykonanou pracovníky Evropské centrální banky (Barhoumi et al., 2008). Na českých datech a celkově na všech zkoumaných horizontech se ukázala jako nejpřesnější standardní metoda hlavních komponent. Na horizontu jednoho čtvrtletí dopředu byly však nejpřesnější historické predikce expertů České národní banky.

JEL kódy: C22, C32, C38, C52, C53, E23, E27

Klíčová slova: můstkovací modely, dynamické faktorové modely, prognózování HDP, metoda hlavních komponent, hodnocení v reálném čase

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: WP ČNB 12/2010 (pdf, 329 kB)

Publikováno jako: Arnoštová, K., Havrlant, D., Růžička, L., Tóth, P. (2011): Short-Term Forecasting of Czech Quarterly GDP Using Monthly Indicators. Czech Journal of Economics and Finance, 61(6), 566–583.