Sectoral productivity and real exchange rate appreciation: much ado about nothing?

Vladislav Flek, Lenka Marková, Jiří Podpiera

Za pomoci panelových údajů vybraných národních ekonomik odhadujeme změny relativních cen souvisejících s fluktuacemi v odvětvové produktivitě. Následně vypočítáváme rozdíly v inflaci měřené CPI v jednotlivých zemích vyplývající z nevyrovnaného růstu produktivity v jednotlivých odvětvích, přičemž bereme v úvahu váhy neobchodovatelných komodit ve spotřebě (přidanou hodnotu) v jednotlivých zemí a nepředpokládáme úpravy nominálního kurzu. Zjišťujeme, že vývoj odvětvové produktivity má statisticky významný dopad na relativní ceny v zemích EU i v České republice, ale rozsah tohoto dopadu není tak silný, jak by předpokládal Balassa-Samuelsonův efekt (BSEF). Konečný dopad relativní produktivity na inflaci (na reálný kurz) je ještě slabší a v případě České republiky je tento dopad navíc zanedbatelný. Proto na rozdíl od převažujícího názoru máme pochybnosti o významu BSEF jako srozumitelné vysvětlující proměnné pro stanovení (rovnovážného) reálného kurzu v České republice. Stejnou situaci simulujeme pro budoucnost, jestliže se růst produktivity v odvětví obchodu dramaticky nezrychlí.

Klíčová slova: Balassa-Samuelsonův efekt, rozdíly v inflaci v jednotlivých zemích, nominální a reálná konvergence, reálné kurzy

Vydáno: prosinec 2002

Vydáno jako: „Sectoral Productivity and Real Exchange Rate Appreciation: Much Ado about Nothing? ,“ Czech Journal of Economics and Finance, č. 3–4, 2003

Ke stažení: CNB WP No. 4/2002 (pdf, 569 kB)