Price convergence to the EU: What do the 1999 ICP data tell us?

Martin Čihák, Tomáš Holub

Tato práce analyzuje cenovou konvergenci České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy s Evropskou unií (EU). Jsou použita srovnání jednotlivých zemí na základě International Comparison Project (ICP) z roku 1999. Autoři usuzují, že ve srovnávacím konvergenčním scénáři by apreciace rovnovážného reálného kurzu české koruny měla dosáhnout zhruba 1,5-2,0 procenta ročně. Také ale varují, že mohou existovat další zdroje reálné apreciace, jako jsou změny směnných relací nebo cenová deregulace, které mohou vést ve střednědobém horizontu k vyššímu tempu. Studiem podrobnějšího rozdělení komodit autoři zjišťují, že nelze zřetelně rozlišovat mezi obchodovatelným a neobchodovatelným zbožím, jelikož se “míra neobchodovatelnosti” pohybuje mezi 10 a 85 procenty. Je provedena analýza dopadů tohoto jevu na rozdíly ve struktuře relativních cen v zemích střední a východní Evropy v porovnání s EU. Práce dochází k závěru, že může trvat přibližně 15 let, než dojde ke sblížení struktury českých relativních cen s nejméně vyspělými zeměmi EU.

Klíčová slova: Balassa-Samuelsonův model, inflace, relativní ceny

Vydáno: květen 2003

Vydáno jako:

Ke stažení: CNB WP No. 2/2003 (pdf, 602 kB)