Monetary Policy and Macroprudential Policy: Rivals or Teammates?

Simona Malovaná, Jan Frait

Článek se zabývá situacemi, ve kterých může docházet k interakci (a potenciálnímu konfliktu) mezi měnovou a makroobezřetnostní politikou, a přispívá k diskuzi o jejich koordinaci. S využitím dat pro Českou republiku a pět zemí eurozóny ukazujeme, že měnové zpřísnění má negativní dopad na poměr úvěrů k HDP a rizikově nevážený kapitálový poměr bank (tj. pozitivní dopad na finanční páku bank), přičemž tento efekt výrazně zesiluje od poloviny roku 2011. Tyto výsledky podporují názor, že uvolněná měnová politika přispívá k budování finančních nerovnováh, resp. posouvá úvěrový cyklus směrem nahoru. Na druhé straně, efekt vyššího kapitálového poměru bank je spojen s určitým stupněm nejistoty. Nejen z těchto důvodů je koordinace obou politik nezbytná, aby bylo možné předejít jejich nežádoucí kombinaci, která by zabránila účinnému dosažení hlavních cílů obou politik.

JEL kódy: E52, E58, E61, G12, G18.

Klíčová slova: Bayesovský odhad, finanční stabilita, makroobezřetnostní politika, měnová politika, panelový model vektorové autoregrese s časově proměnnými parametry

Vydáno: září 2016

Ke stažení: CNB WP 6/2016 (pdf, 1,1 MB)