Monetary Policy and Exchange Rate Dynamics: The Exchange Rate as a Shock Absorber

Volha Audzei, František Brázdik

Vůči tradičnímu pohledu na schopnost měnového kurzu absorbovat šoky vznesla námitky řada studií. Proto nepřekvapí existence ekonomik, ve kterých je hospodářský cyklus podnícen pohyby měnového kurzu. V této práci se snažíme vyhodnotit příslušnost české ekonomiky k této skupině zemí. Zejména analyzujeme vztah mezi měnovým kurzem a ostatními makroekonomickými proměnnými skrze modely vektorové autoregrese (VAR). Použité modely jsou identifikovány pomocí metody znaménkových restrikcí navržené Uhligem (2005). Výsledky rozkladu variance měnového kurzu nedovolují odmítnout hypotézu o schopnosti měnového kurzu absorbovat šoky v české ekonomice. K posouzení robustnosti výsledků také zkoumáme vztah mezi měnovou politikou a volatilitou měnového kurzu. Naše studie ukazuje na převládající stabilizující roli měnového kurzu.

JEL kódy: C32, E32, F31, F41

Klíčová slova: Česká republika, měnové kurzy, znaménkové restrikce, strukturální vektorová autoregrese

Vydáno: říjen 2012

Ke stažení: CNB WP 9/2012 (pdf, 342 kB)