Macroeconomic Factors as Drivers of LGD Prediction: Empirical Evidence from the Czech Republic

Konstantin Belyaev, Aelita Belyaeva, Tomáš Konečný, Jakub Seidler, Martin Vojtek

Článek se zaměřuje na klíčové makroekonomické proměnné ovlivňující ztrátovost ze selhání (loss-given-default, LGD), jež jsou důležitým ukazatelem úvěrového rizika v bankovním sektoru. Na individuálních i agregovaných datech a pro rozličné bankovní segmenty aplikujeme různé ekonometrické přístupy s cílem určit citlivost ztrát ze selhání na individuální charakteristiky dlužníků a makroekonomický vývoj. I přes relativně nízký význam makro proměnných v modelu kombinujícím mikro- a makroekonomické informace naše odhady naznačují, že makroekonomické prostředí má přímý vliv na ztráty ze selhání. Výstupy uvažovaných ekonometrických modelů indikují negativní vztah mezi ztrátami ze selhání a růstem spotřeby v rámci retailového portfolia, zatímco v případě korporátního segmentu jsme identifikovali negativní souvislost mezi ztrátami ze selhání a růstem reálného HDP. Vzhledem k tomu, že dopady agregace dat a nelinearity mohou podstatně ovlivnit výběr relevantních makroekonomických veličin, je třeba rozlišovat mezi modely využívajícími čistě makroekonomické údaje a modely kombinujícími mikro- a makroekonomické informace.

 

 

JEL kódy: C02, G13, G33.

Klíčová slova: úvěrové ztráty, ztrátovost ze selhání, míra výtěžnosti.

Vydáno: prosinec 2012

Ke stažení: CNB WP 12/2012 (pdf, 438 kB)