Macroeconomic Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic: Evidence Based on Various Identification Approaches in a VAR Framework

Michal Franta

Článek zkoumá makroekonomické dopady fiskálních šoků v České republice. Zvolený analytický přístup je výrazně ovlivněn malým množstvím dostupných pozorování fiskálních veličin. Za prvé je použit malý model vektorové autoregrese. Za druhé je tento model odhadnut bayesovským přístupem. Za třetí je využito všech identifikačních schémat, o kterých se v literatuře uvažuje a která jsou použitelná na data pro Českou republiku. Odhady naznačují, že transmisní mechanismus fiskální politiky v České republice vykazuje některé standardní rysy: například růst HDP a inflace po neočekávaném nárůstu vládních výdajů nebo růst vládních výdajů po pozitivním šoku do vládních příjmů. Nicméně nejistota spojená s odhady je značná. V článku je také diskutováno, jak samotná identifikační strategie může být zdrojem nejistoty výsledků.

JEL kódy: E62, H30

Klíčová slova: bayesovský model vektorové autoregrese, identifikace fiskálních šoků

Vydáno: prosinec 2012

Ke stažení: CNB WP 13/2012 (pdf, 817 kB)