Identification of Asset Price Misalignments on Financial Markets With Extreme Value Theory

Narcisa Kadlčáková, Luboš Komárek, Zlatuše Komárková, Michal Hlaváček

Tento článek zkoumá potenciál pro souběh krizových období na devizových trzích, na akciových trzích a na trzích vládních dluhopisů a identifikaci odchylek cen těchto aktiv od rovnováhy, a to pro tři země střední Evropy a eurozónu. Souběh krizí je chápán jako současný výskyt extrémních změn cen aktiv v různých zemích a je zkoumán pomocí asymptotické závislosti chvostů zkoumaných statistických rozdělení. Hlavním cílem článku je nicméně zkoumat potenciál pro souběh odchylek od rovnováhy napříč finančními trhy. Za tímto účelem jsou ceny reprezentativních aktiv vztaženy k jejich fundamentálním faktorům s využitím kointegračního přístupu. V dalším kroku jsou extrémní hodnoty rozdílů mezi denními hodnotami devizových kurzů a jejich měsíčními rovnovážnými hodnotami vztaženy k obdobím s velkými odchylkami od rovnováhy. S použitím nástrojů teorie extrémních hodnot (Extreme Value Theory) pak analyzujeme transmisi standardních krizových událostí i odchylek od rovnováhy u devizových, akciových a dluhopisových trhů. Výsledky ukazují na významný potenciál pro souběh extrémních událostí na těchto trzích v rámci střední Evropy. Zjištěné náznaky souběhu jsou velmi slabé pro trh deviz, ale na akciových a dluhopisových trzích jsou v některých obdobích silnější.

JEL kódy: C58, E44, G12, C38

Klíčová slova: kointegrace, souběh extrémních hodnot, teorie extrémních hodnot, finanční trhy

Vydáno: prosinec 2013

Ke stažení: CNB WP 14/2013 (pdf, 2 MB)