Fiscal Sustainability - Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance Sustainability

Aleš Krejdl

Cílem této práce je objasnit, co fiskální udržitelnost ve skutečnosti znamená. Za tímto účelem se hledá v literatuře definice fiskální udržitelnosti, která je nejen teoreticky konsistentní, ale lze ji také použít v praxi pro stanovení fiskálních cílů. Udržitelnost je definována standardním způsobem – fiskální politika je považována za udržitelnou, jestliže současná hodnota budoucích primárních přebytků se rovná současné výši dluhu. Tato definice umožňuje konstrukci různých ukazatelů udržitelnosti. Dobrý ukazatel fiskální udržitelnosti by měl s dostatečným předstihem signalizovat nadměrnou akumulaci dluhu. Tato práce představuje několik ukazatelů udržitelnosti, které se liší podle toho, jak blízko jsou definici udržitelnosti (mezera nekonečného a konečného horizontu), zda berou v úvahu budoucí vývoj výdajů (primární mezera a daňová mezera) a jaká je cílová hodnota dluhu na konci konečného horizontu. I když ukazatele mohou být použity pro různé časové horizonty – od jednoho roku až po nekonečno – tato práce se většinou zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost. V kombinaci s dlouhodobými projekcemi tyto ukazatele měří odolnost veřejných financí vůči stárnutí populace. Slouží k hodnocení udržitelnosti fiskální politiky ČR. Udržitelný podíl příjmů, který umožní financovat budoucí prudký nárůst výdajů spojených se stárnutím populace se v České republice odhaduje na 48 % HDP. To je asi o 7 procentních bodů více než v současné době. Udržitelné primární saldo činí 0,4 % HDP. Pokud vlády dodrží toto primární saldo, bude poměr dluhu k HDP dlouhodobě stabilizován. Splnění tohoto cíle by však vyžadovalo okamžité zvýšení daní nebo snížení výdajů o téměř 3,0% HDP a udržet v mezích veškeré tlaky na výdaje v budoucnosti (předpoklad je 7,3 % HDP) buď přijetím systémových reforem, které by zabránily zvyšování výdajů spojených se stárnutím populace, nebo škrty v oblasti ročních diskrečních výdajů a zvýšením daní.

Klíčová slova: Fiskální udržitelnost, stárnutí populace, primární mezera, ukazatele udržitelnosti, daňová mezera

Vydáno: říjen 2006

Ke stažení: CNB WP No. 3/2006 (pdf, 321 kB)