Explaining the Strength and Efficiency of Monetary Policy Transmission: A Panel of Impulse Responses from a Time-Varying Parameter Model

Jakub Matějů

Tento článek analyzuje prostorovou i časovou variaci v transmisi měnové politiky od nominálních krátkodobých úrokových sazeb do úrovně cenové hladiny. S použitím bayesovských TVP-VAR modelů, kde jsou strukturální měnověpolitické šoky identifikovány kombinací krátkodobých a znaménkových restrikcí, ukazuji, že transmise měnové politiky v posledních dekádách zesilovala. Tento závěr je robustní napříč vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami. Náklady měnověpolitické restrikce (ztráta výstupu v důsledku dezinflace vyvolané zpřísněním měnové politiky) se během posledních čtyř dekád také snížily. Analýza prostorové a časové variace v transmisi měnové politiky za pomoci panelových regresí ukazuje, že zavedení režimu cílování inflace bylo provázeno zesílením měnové transmise a snížením nákladů restriktivní měnové politiky. V obdobích bankovních krizí byl přenos šokových změn měnověpolitických sazeb do cenové hladiny naopak slabší a náklady restriktivní politiky vyšší. Ekonomiky s vyšším poměrem domácího soukromého zadlužení k HDP vykazují silnější transmisi úrokových šoků.

JEL kódy: C54, E52

Klíčová slova: transmise měnové politiky, znaménkové restrikce, TVP-VAR

Vydáno: duben 2014

Ke stažení: CNB WP 4/2014 (pdf, 811 kB)