Do Financial Variables Help Predict Macroeconomic Environment?

Tomáš Havránek, Roman Horváth a Jakub Matějů

V tomto článku zkoumáme interakce finančních a makroekonomických proměnných v rámci vektorového autoregresního modelu s blokovou restrikcí a hodnotíme, do jaké míry zahrnutí finančních proměnných zlepšuje předpověď inflace a růstu HDP. Zkoumáme několik různých finančních proměnných včetně těch, které v této souvislosti ještě nebyly v literatuře použity, jako například podíl likvidních aktiv v bankovním sektoru či tvorba rezerv k úvěrům. Naše výsledky ukazují, že finanční proměnné mají systematický a statisticky signifikantní efekt na makroekonomiku. Finanční proměnné obecně zlepšují předpověď makroekonomických proměnných, ale predikční síla jednotlivých finančních proměnných se v čase liší, zejména během krize v letech 2008-2009.

JEL Kódy: E44, E58, E47, G17

Klíčová slova: předpověď, finanční sektor, makroekonomika, vektorová autoregrese

Vydáno: prosinec 2010

Ke stažení: CNB WP No. 6/2010 (pdf, 590 kB)

Publikováno jako: Havránek, T., Horváth, R., and Matějů, J. (2011): Monetary Transmission and the Financial Sector in the Czech Republic. Economic Change and Restructuring, v tisku.

Published as: Havránek, T., Horváth, R., and Matějů, J. (2011): Monetary Transmission and the Financial Sector in the Czech Republic. Economic Change and Restructuring, forthcoming.