Banks’ Capital and Liquidity Creation: Granger Causality Evidence

Roman Horváth, Jakub Seidler, Laurent Weill

Článek se zabývá vztahem mezi kapitálem a tvorbou likvidity bankovního sektoru. Zkoumané téma je v centru pozornosti zejména z důvodu potenciálního dopadu vyšších kapitálových požadavků souvisejících s Basel III na tvorbu likvidity bankovního sektoru. Zmíněný vztah je testován pomocí Grangerovy kauzality s využitím dynamického GMM panelového odhadu pro český bankovní sektor v letech 2000 až 2010. V uvedeném období je pozorován významný nárůst tvorby likvidity, především u velkých bank, který je zpomalen důsledkem finanční krize. Získané výsledky naznačují nejen negativní Grangerův dopad růstu kapitálových požadavků na tvorbu likvidity, ale také negativní dopad vyšší tvorby likvidity na kapitál bank. Tato zjištění naznačují, že nové regulatorní požadavky v rámci Basel III mohou snížit tvorbu likvidity bankovního sektoru a zároveň dokládají, že vyšší tvorba likvidity může mít negativní dopad na kapitál bankovního sektoru. Z pohledu finanční stability tak může existovat trade-off mezi vyššími kapitálovými požadavky a tvorbou likvidity bankovního sektoru.

JEL kódy: G21, G28

Klíčová slova: kapitálová přiměřenost, tvorba likvidity

Vydáno: červen 2012

Ke stažení: CNB WP 5/2012 (pdf, 300 kB)