Banking and Currency Crises: Differential Diagnostics for Developed Countries

Mark Joy, Marek Rusnák, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček

V práci identifikujeme soubor základních pravidel charakterizujících ekonomické, finanční a strukturální podmínky, které předcházely vzniku bankovních a měnových krizí ve 36 vyspělých ekonomikách v období let 1970–2010. Využíváme metodologii tzv. klasifikačních a regresních stromů (CART) a její rozšíření zvané náhodný les (RF), které dovolují identifikovat klíčové proměnné vysvětlující začátky krizí, umožňují modelovat interakce mezi klíčovými proměnnými a identifikují kritické body zlomu. Rozlišujeme přitom mezi proměnnými popisujícími aktuální podmínky jednotlivých zemí, jejich strukturální charakteristiky a vývojem mezinárodních podmínek. Nacházíme, že krize jsou značně různorodé. Jako nejvýznamnější indikátory bankovních krizí v krátkém období identifikujeme nízký čistý úrokový spread a plochou nebo inverzní výnosovou křivku, zatímco v dlouhém období je to vysoký růst cen nemovitostí. Vysoké domácí krátkodobé úrokové sazby spolu s nadhodnoceným směnným kurzem pak patří mezi nejvýznamnější krátkodobé prediktory měnových krizí. Zatímco strukturální charakteristiky jednotlivých zemí a mezinárodní podmínky jsou relevantními prediktory bankovních krizí, měnové krize jsou naopak spíše vedeny krátkodobými podmínkami idiosynkratické povahy. Dále zjišťujeme, že některé proměnné, jako je např. domácí úvěrová mezera, jsou schopny poskytnout významné nepodmíněné signály krize, ale je složité je využít jako signály podmíněné, a především pro ně najít relevantní prahovou hodnotu.

JEL kódy: C14, E44, F37, F47, G01

Klíčová slova: bankovní krize, měnové krize, binární klasifikační stromy, indikátory včasného varování

Vydáno: prosinec 2014

Ke stažení: CNB WP 16/2014 (pdf, 470 kB)