An Economy in Transition and DSGE: What the Czech National Bank's New Projection Model Needs

Jaromír Beneš, Tibor Hlédik , Michael Kumhof, David Vávra

Od zavedení režimu cílování inflace v roce 1998 Česká národní banka zásadním způsobem pokročila ve vývoji formálních nástrojů pro podporu svého systému prognózování a analýz (Forecasting and Policy Analysis System). Tato práce zachycuje pokrok v probíhajícím výzkumu zaměřeném na rozvoj modelu DSGE pro malé otevřené ekonomiky určeného k zachycení některých nejdůležitějších rysů české ekonomiky – pravidelností hospodářského cyklu i nedávného vývoje v souvislosti s přechodem ekonomiky a jejího přibližování k industrializovaným evropským zemím. Model ve své současné podobě je schopen zachytit trendy v relativních cenách, umožnit střední přiblížení v podílech výdajů a řešit otázku nedostatečné kapitalizace a přílivu investic. Kromě toho model ukazuje reálnou a nominální nepružnost, která je v souladu s nedávnou literaturou New Open Economy Macroeconomics založenou zcela na prvních zásadách. Inovativní rysy našeho modelu zahrnují schéma tvorby cen v mezinárodních měnách umožňující pružnou kalibraci elasticity dovozních a vývozních cen společně s oddělením nominálního kurzu, funkci reakce měnové politiky s parametrizovaným prognózovaným obdobím a rovnici generalizované akumulace kapitálu s nepřesným intertemporálním nahrazením investic.

Klíčová slova: dynamický model obecné rovnováhy, makroekonomické prognózování, měnová politika

Vydáno: prosinec 2005

Ke stažení:  CNB WP No. 12/2005 (pdf, 498 kB)