Úpravy a změny metodiky výkaznictví JRR EU podle ITS EBA (DPM 2.5) pro data k 31.12.2016

Dne 31. 8. 2016 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20161201 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

EBA20161201 obsahuje úpravy a změny jednotných reportovacích rámců COREP a FINREP zejména v důsledku implementace procesu Q&A podle finálního návrhu změn ITS (externí odkaz) EBA publikovaného 8. 3. 2016 a (DPM 2.5) (externí odkaz). Účinnost navržených úprav je stanovena od 1. 12. 2016. První referenční datum, ke kterému se budou sestavovat data podle této úpravy, bude 31. 12. 2016.

Přehled významných změn:

 • do datového souboru COKIFE/COSIFE10, datová oblast COK/COS10_21 (Rizikové expozice) byly vloženy do rizikových expozic 3 nové řádky pro poziční riziko subjektů kolektivního investování. Jedná se o nové IP CAP0296, CAP0297 a 0CAP298. V souvislosti s tím byl vypuštěn z COKIFE/COSIFE50, datová oblast COK/COS50_11 řádek „Kapitálový požadavek k pozicím v subjektech kolektivního investování“ (MKR0017) a v datové oblasti COK/COS50_41 řádek „Kapitálový požadavek k pozicím v subjektech kolektivního investování“ (MKR0036).
 • do datového souboru COKIFE/COSIFE10, datová oblast COK/COS10_43 (Doplňující údaje 3 - investice do kap. nástrojů neodečtené od kapitálu a jiné doplňující údaje) byl vložen nový řádek pro vykázání nedostatku celkového kapitálu co se týká minimálních kapitálových požadavků pro úroveň Basel I (CAP0299).
 • v datovém souboru COKIFE/COSIFE30 byly vyprojektovány dvě nové datové oblasti pro vykazování proticyklické kapitálové rezervy: COK/COS30_83 - „Rozpad úvěrových expozic rozhodných pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle zemí“ a COK/COS30_84 - „Použití prahu 2%“. V souvislosti s tím byly zrušeny datové oblasti COK/COS30_83 - Rozpad úvěrových expozic určených pro propočet specifické proticyklické kapitálové rezervy podle zemí.
 • do datového souboru COKIFE/COSIFE30, datová oblast COK/COS30_11(ÚR STA: Expozice celkem a vybraný detail) byl vložen nový řádek pro vykázání expozic v selhání (defaulted exposures), které nejsou zařazeny a vykázány v samostatné kategorii „Expozic v selhání“, ale byly zařazeny do kategorie expozic „Vysoce rizikové expozice“ nebo „Akcie“. Tyto Expozice v selhání (ř. 2 COK/COS30_11) se vykazují pouze na kartách "Vysoce rizikové expozice" a „Akcie“ (na součtové kartě se nevyplňují).
 • za účelem sjednocení vykazování „znehodnocení“ ve FINREP byly provedeny výrazné změny ve vykazování znamének u položek “Kumulovaných hodnot znehodnocení“ a “Kumulovaných hodnot znehodnocení nebo kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika“ u rozvahových položek na základě finální odpovědi EBA Q&A 2015_2034. EBA původně nastavila v některých případech vykazování těchto hodnot jako “>=0”, což bylo interpretováno ČNB jako požadavek „kladného“ vykazování pouze negativních změn („znehodnocení“) u kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika.
  Následně EBA deaktivovala tyto původně nastavené validation rules a podala výklad (viz Q&A 2015_2034), že “Kumulované hodnoty znehodnocení“ u rozvahových položek mají být vždy vykázány jako záporné hodnoty a „Kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika“ mohou nabývat kladných i záporných hodnot (kumulativní zisky mají být vykázány s kladnou hodnotou, kumulativní ztráty mají být vykázány se zápornou hodnotou). Sloučená položka “Kumulovaná hodnota znehodnocení nebo kumulovaných změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika“ může tudíž také nabývat kladných i záporných hodnot. Přitom se očekává, že bude vykázána spíše záporná hodnota, protože ve vykazované kombinaci se spíše jedná o „znehodnocení“ a podle znaménkové konvence ve FINREP „snížení aktiv“ by mělo být vykazováno jednotně se zápornou hodnotou.
  Znaménková konvence pro FINREP je založena na atributu kredit/debet vykazované položky podle Přílohy V části 1 (9) a (10) ITS.

  V této souvislosti byly v metodice EBA20161201 upraveny datové typy a definice u příslušných dotčených IP, doplněny definice u dotčených parametrů, zrušeny některé kontroly a zavedeny kontroly na zajištění tohoto způsobu vykazování. Týká se zejména těchto objektů:
  IP - změna datového typu na nS11_3T pro FIN0552, FIN0610, FIN0718, FIN0216 až FIN0219 a FIN0220 až FIN0223, FIN0225 až FIN0229, číselník BA0086 – úprava definice pro položky 53, 54, 56,113, 114, 20.
  Byly také upraveny nebo zpřísněny (přepnuty na „err“) některé kontroly. Zejména se jedná o mezivýkazové kontroly FISIFE/FIKIFE90 na FISIFE/FIKIFE40 KK10 až 135 a FISIFE/FIKIFE90 na FISIFE/FIKIFE40 KK 140 až 210, 215 až 415 a 420 a 425. Byly vloženy nové mezivýkazové kontroly FIKIFE60/FIKIFE90 KK 10, 15, 20, 25.
 • bylo upraveno vykazování „záporných úroků“. V souboru FISIFE20/FIKIFE20, datová oblast FIS20_11/FIK20_11 byly vloženy dva nové řádky pro vykazování kladných úroků (výnosů) ze závazků (FIN1186) a záporných úroků (nákladů) na aktiva (FIN1187). Zároveň bylo zrušeno vykřížkování v datovém souboru FISIFE50/FIKIFE50, datová oblast FIS50_11/FIK50_11 za účelem vykázání rozpadu úrokových výnosů ze závazků a úrokových nákladů na aktiva podle produktů a sektorů.
 • bylo změněno vykazování hodnot ve významných měnách pro Stabilní financování a Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu.

  Stejně jako v datových souborech LIKIFE/LISIFE11 - Likvidita podle DA je nyní nastaveno vykazování ve významných měnách v datových souborech LIKIFE/LISIFE20 – Stabilní financování a AMKIFE/AMSIFE10 - Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu tak, že hodnoty ve významných měnách se vykazují na jednotlivých kartách vždy v relevantní denominované měně (nepřepočítávají na CZK). Je použita nová doména pro kartotéku Z_MELNIK3.

  Pouze souhrnné údaje za všechny měny (položka S_VSEMEN) se vykazují v přepočtu na CZK.

  V této souvislosti bylo nutno v MtS zavést nové datové oblasti pro vykazování ve významných měnách: LIK/LIS20_111, LIK/LIS20_121, LIK/LIS20_211 a AMK/AMS10_111, AMK/AMS10_121, AMK/AMS10_131, AMK/AMS10_141, AMK/AMS10_151, AMK/AMS10_211, AMK/AMS10_311, AMK/AMS10_421, AMK/AMS10_511, AMK/AMS10_611.
 • v metodice EBA20160601 byly přepnuty na „warn“ jednovýkazové kontroly pro výpočet ukazatele krytí likvidity a pákového poměru. Jedná se o kontroly KK 1215, 3215 a 5215 v LISIFE/LIKIFE11 a KK170 a175 v LRSIFE/LRKIFE11. Tyto kontroly byly zadány v MtS na základě předpisu EBA, avšak s předepsanou přesností nemohou být v praxi (při násobení velkými čísly) splněny, pokud by uvedené poměry nebyly vykazovány s přesností na 10 desetinných míst.
  V metodice EBA20161201 byly dopracovány za účelem vykázání správných dat vlastní nové jednovýkazové kontroly pro výpočet pákového poměru v LRSIFE/LRKIFE11 na základě testování vykázaného poměru (KK 171 a 176). Pro ukazatel krytí likvidity byly tyto kontroly již vloženy v EBA20160601 (KK1216, 3216, 5216).
 • v datovém souboru FIKIFE40 byly upraveny na základě finální odpovědi EBA na Q&A 2014_1141. JVK KK 540, 545, 555, 560, 570, 575 a 585 mezi DO FIK40_91 a FIK40_51. Tyto kontroly však dosud nebyly reaktivovány v systému VR EBA. Do doby publikace nové verze VR zůstávají nastavené jako informativní („warn“).
 • v datovém souboru AMKIFE/AMSIFE10 byla upravena definice datové oblasti AMK/AMS10_21. Byl vložen text: „Vykazuje se hodnota finančních závazků bez derivátů a závazků z krátkých prodejů (podle výkladu Q&A 2015_2365, publikovaného 8.1.2016).“

V metodice EBA20161201 byly ze systému MtS-ISL-SUD-SDNS vyexportovány struktury stávajících výkazů v souborech xlsx (zip, 1,1 MB).