Předběžná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EUA a národních požadavků od konce roku 2018 (EBA20181201) pro data od 31.12.2018

V zájmu včasného zajištění prací při implementaci změn v dohledovém výkaznictví na základě změn JRR EBA pro r. 2018, připravila ČNB export předběžné metodiky EBA20181201 ve formě struktur nových a upravených výkazů (datových souborů a datových oblastí), definic příslušných objektů a navržených JVK a MVK kontrol. Vzhledem k tomu, že se jedná o předběžnou metodiku, může dojít ještě k jejím drobným úpravám, opravám a doplněním v definicích nebo kontrolách. V této souvislosti bychom uvítali vaši případnou spolupráci, pokud při vaší analýze zjistíte nějakou chybu či nesrovnalost, zejména v nastavených kontrolách.

Předběžná metodika bude zaslána ve formě EDIFACT a zároveň zveřejněna v SDNS do 31. 8. 2018 na webu ČNB.

Zplatnění metodiky EBA20181201 a její zveřejnění v systému MtS-ISL-SUD-SDNS předpokládáme 20. září 2018.

Výkaznictví v oblasti dohledového obezřetnostního výkaznictví se již od roku 2014 řídí především přímo účinnými předpisy EU, zejména Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen „ITS“).

Národní požadavky jsou pak aplikovány pouze v oblastech, které nejsou pokryty těmito přímo použitelnými předpisy a jsou upraveny příslušnými výkaznickými vyhláškami o předkládání výkazů České národní bance.

V rámci DPM metodiky EBA verze 2.8 pro data k 31. 12. 2018 dochází v metodice dohledového výkaznictví pro banky, DZ a OCP k následujícím změnám:

COREP
Zásadní změny v oblasti obezřetnostního reportingu se týkají nového bloku za Obezřetné oceňování (PRUVAL) a kapitálu (CA), kde došlo k významnému rozšíření reportovacích požadavků. Další úpravy a rozšíření COREP se týkají zejména, kapitálového poměru skupiny (GS), úvěrového rizika (CR), tržního rizika (MKR).

Byly doplněny definice k novým informačním prvkům a položkám parametrů, provedeny úpravy definic k relevantním původním informačním prvkům a úpravy stávajících kontrol a nastavení nových kontrol.

Byly implementovány technické změny a menší úpravy stávajících výkazů a validation rules podle návrhu EBA, které identifikovala EBA zejména na základě finálních odpovědí systému Q/A, které byly promítnuty do metodiky JRR EBA v2.8 pro data od 31.12.2018.

Detailní popis je zde:

CA:

 • CA 02 Rizikové expozice
  datová oblast COK/COS10_21: doplnění nových řádků 78 - 105 (IP CAP0313 - CAP0340)
 • CA 03 Kapitálové poměry
  datová oblast COK/COS10_31: zrušení původních řádků 7 - 12 (IP CAP0259 - CAP0264) a doplnění nových řádků 7 – 15 (IP CAP0341 - CAP0349).

GS:

 • C 06 Kapitálový poměr skupiny
  datová oblast COK20_11: doplnění nového sloupce 5 (P0654)

CR:

 • C09.1 CR SA – rozpad podle zemí
  datová oblast COK/COS 30_81: všechny vykazující osoby předloží informace na součtové kartě (S_ ZEMMMORG).
 • C09.2 CR IRB – rozpad podle zemí
  datová oblast COK/COS30_82: všechny vykazující osoby předloží informace na součtové kartě (S_ ZEMMMORG).
 • C14 Sekuritizace - detail
  datová oblast COK/COS60_21: doplnění nových sloupců 8, 46, 47 (IP CRR0246 - CRR0248).

MKR:

 • C18 Úrokové riziko při přístupu STA
  datová oblast COK/COS50_11: doplnění nového řádku 44 (IP MKR0100).
 • C21 Akciové riziko při přístupu STA
  datová oblast COK/COS50_41: doplnění nového řádku 12 (IP MKR0101).
 • C22 Měnové riziko při přístupu STA
  datová oblast COK/COS50_51: doplnění nového řádku 10 (IP MKR0102).
 • C23 Komoditní riziko při přístupu STA
  datová oblast COK/COS50_61: doplnění nového řádku 14 (IP MKR0103).

PRUVAL:

 • C32.01 Obezřetné oceňování
  datová oblast COK/COS50_81: nová datová oblast pro vykazování dodatečné úpravy ocenění (AVA).
 • C32.02 Obezřetné oceňování
  datová oblast COK/COS50_82: nová datová oblast pro vykazování složení celkové AVA.
 • C32.03 Obezřetné oceňování
  datová oblast COK/COS50_83: nová datová oblast pro vykazování detailních informací k top 20 individuálním AVA zohledňujícím riziko modelů.
 • C32.04 Obezřetné oceňování
  datová oblast COK/COS50_84: nová datová oblast pro vykazování detailních informací k top 20 individuálním AVA zohledňujícím koncentrované pozice.

GenGov:

 • C33 Expozice vůči vládám podle zemí
  datové oblasti COK/COS 30_71, 30_711, 30_72, 30_721: zrušení původního řádku 15 (P2135/245) a doplnění nových řádků 8, 16 (P2135/055, P2135/255).

FINREP
Finančních výkazů FINREP se týkají pouze drobné úpravy definic a úpravy jednovýkazových a mezivýkazových kontrol a přidání nových kontrol podle VR EBA.

Asset Encumbrance
Ve výkazech pro zatížená aktiva došlo ke změně vykazování některých buněk a v této souvislosti i k úpravám jednovýkazových a mezivýkazových kontrol.

 • Ve výkaze AMKIFE/AMSIFE10 – „Zatížení aktiv - čtvrtletní informace“ v datové oblasti AEK/AES10_15 bylo zrušeno vykřížkování řádku 16, sloupce 4
 • Ve výkaze AMKIFE20 – „Zatížení aktiv na konsolidovaném základě - pololetní informace“ byly ve všech datových oblastech vykřížkovány sloupce 6 a 8.