Dohody o spolupráci - Francie

Dohoda
mezi
Commission Bancaire
a
Českou národní bankou
o vzájemné spolupráci a výměně informací při výkonu dohledu nad bankami a nad jejich obezřetným podnikáním
 1. Vzhledem k tomu, že několik bank a finančních institucí registrovaných v České republice nebo ve Francii podniká současně v působnosti obou jurisdikcí, se Commission Bancaire (dále jen "CB") a Česká národní banka (dále jen "ČNB") shodly na ustanoveních této dohody v zájmu vytvoření rámce pro sběr a výměnu informací, zvláště prostřednictvím dohlídek na místě, v zájmu usnadnění plnění svých úkolů, dosažení nejvyšších mezinárodních standardů pro účinný bankovní dohled a v zájmu podpory zdravého a bezpečného fungování bank a finančních institucí působících v rámci jejich jurisdikcí.
 2. Basilejský výbor pro bankovní dohled vydal Základní principy účinného bankovního dohledu (dále jen "základní principy").
 3. Základní princip 23 stanoví, že "Bankovní dohled musí provádět globální konsolidovaný dohled nad mezinárodně činnými bankovními organizacemi, náležitě sledovat a aplikovat obezřetnostní normy na všechny aspekty činnosti bankovních organizací provozované mezinárodně, především v jejich zahraničních pobočkách a dceřiných společnostech".
 4. Základní princip 24 stanoví, že "Klíčovým prvkem konsolidovaného dohledu je navázání kontaktů a výměna informací s dalšími zainteresovanými orgány dohledu, především orgány v hostitelské zemi".
 5. Základní princip 25 stanoví, že "Bankovní dohled musí vyžadovat, aby operace prováděné zahraničními bankami v zemi jeho působení vykazovaly stejně vysoké standardy, jaké jsou požadovány od domácích institucí a musí mít pravomoc poskytovat informace bankovním dohledům z domovských zemí těchto bank pro účely konsolidovaného dohledu".
 6. Celkovým cílem této dohody je posilovat finanční systémy v jurisdikcích obou orgánů v souladu s výše uvedenými základními principy, napomáhat udržení stability a důvěry v domácí i mezinárodní finanční systémy a snižovat rizika ztrát pro vkladatele a věřitele.
Článek I. - Legislativa a příslušné orgány
 1. Pro účely této dohody je příslušným francouzským zákonem "Code monétaire et financier" (Code monétaire et financier, annexe a l´ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000, dále jen "měnový a finanční zákon"), ve znění pozdějších předpisů, zvláště článku L.613-13.
 2. Pro účely této dohody jsou příslušnými českými zákony zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o ČNB") a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o bankách").
 3. CB byl měnovým a finančním zákonem svěřen úkol dohledu nad úvěrovými institucemi, investičními společnostmi (s výjimkou společností pro správu portfolia) a některými dalšími finančními podniky se sídlem v rámci jurisdikce Francouzské republiky (dále jen "Francie"), včetně zámořských teritorií.
 4. 4. V České republice v souladu s zákonem o ČNB a zákonem o bankách ČNB vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice.
Článek II. - Základní pojmy

 

Pro účely této dohody:

 1. "Orgán" znamená CB nebo ČNB,
 2. "zákony" znamená zákony uvedené v článku I, odstavci 1 a 2,
 3. "úvěrová instituce" znamená právnickou osobu se sídlem ve Francii, které bylo uděleno oprávnění podle měnového a finančního zákona,
 4. "banka" znamená právnickou osobu, založenou jako akciová společnost se sídlem v České republice, které byla udělena bankovní licence podle zákona o bankách,
 5. "pobočka" znamená organizační jednotku úvěrové instituce (banky) se sídlem ve Francii (v České republice), které byla udělena bankovní licence (oprávnění) v České republice (ve Francii),
 6. "dceřiná společnost" znamená banku (úvěrovou instituci) se sídlem v České republice (ve Francii), která je pod kontrolou mateřské úvěrové instituce (banky) se sídlem ve Francii (v České republice),
 7. "přeshraniční instituce" znamená pobočku nebo dceřinou společnost úvěrové instituce (banky) se sídlem ve Francii (v České republice), které byla udělena bankovní licence (oprávnění) v České republice (ve Francii),
 8. "dohlížená instituce" znamená úvěrovou instituci (banku) nebo jakoukoli jinou instituci, která podléhá dohledu nebo kontrole CB (ČNB) podle příslušných zákonů,
 9. "domovský orgán" znamená orgán bankovního dohledu se sídlem ve Francii (v České republice), který je odpovědný za výkon bankovního dohledu na konsolidovaném základě nad úvěrovými institucemi nebo jinými dohlíženými institucemi,
 10. "hostitelský orgán" znamená orgán bankovního dohledu se sídlem v České republice (ve Francii), kde úvěrová instituce nebo jiná dohlížená instituce má pobočku nebo dceřinou společnost.
Článek III. - Spolupráce při výměně informací mezi orgány
 1. CB a ČNB tímto uznávají, že úzká spolupráce v průběhu procesu udělování licence přeshraniční instituci, stejně jako při sdílení informací při výkonu dohledu, bude pro oba orgány vzájemně výhodná a užitečná pro účinný konsolidovaný dohled nad úvěrovými institucemi a jinými dohlíženými institucemi.
 2. Žádost o sdělení informací podle tohoto článku musí být učiněna písemně a adresována příslušným kontaktním osobám (článek VI, odstavec 11) v dožádaném orgánu. Žádost má uvádět následující údaje:
  1. informace, kterou orgán požaduje;
  2. všeobecný popis záležitosti, která je důvodem pro vyžádání informace a účel, pro který bude informace použita; a
  3. požadovaný termín odpovědi a, je-li to vhodné, naléhavost záležitosti.

  Orgán, který obdrží takovou žádost, potvrdí ihned příjem faxem nebo e-mailem a bude-li to možné, sdělí, v jakém časovém termínu zašle písemnou odpověď.

  Výměna informací v procesu udělování licence

 3. V procesu udělování licence pro zřízení přeshraniční institucese domovský orgán zavazuje na základě žádosti hostitelského orgánu mu sdělit následující informace:
  1. veškeré podrobnosti týkající se dohlížené instituce, případně jejích společností, se sídlem v zemi domovského orgánu, obzvláště pokud jde o dodržování zákonů ze strany dohlížené instituce, o stupeň její administrativní kontroly a o její schopnost řídit řádně přeshraniční instituci,
  2. o jakýchkoli ustanoveních vyplývajících z právních předpisů země domovského orgánu, která budou předmětem dotazu.
 4. Domovský orgán poskytne hostitelskému orgánu na základě jeho písemné žádosti následující informace o žadateli o licenci, zvláště:
  1. o výši vlastního jmění a ukazatelích likvidity (kapitálové přiměřenosti) na individuálním nebo konsolidovaném základě;
  2. o akcionářské struktuře úvěrové instituce (banky), včetně uvedení akcionářů s kvalifikovanou účastí 10 % a více na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech, i když se informace nemusí omezovat pouze na tyto akcionáře, dále informace o významných změnách, které naznačují změnu kontroly;
  3. zda úvěrová instituce (banka) plně podléhá domovské bankovní regulaci a dodržuje její pravidla;
  4. zda vedení úvěrové instituce (banky) naplňuje požadavky na odbornost, důvěryhodnost a zkušenost; a
  5. zda právnická nebo fyzická osoba se sídlem ve Francii (v České republice), která žádá o licenci k založení banky (úvěrové instituce) nebo která hodlá nabýt podíl na základním kapitálu banky (úvěrové instituce) v jurisdikci druhého orgánu, nevzbuzuje žádné pochyby, že jako budoucí vlastník této banky (úvěrové instituce) bude naplňovat požadavky odbornosti a důvěryhodnosti.

  Jakékoli jiné informace o žadateli než ty uvedené výše budou poskytnuty pouze tehdy, pokud jsou v obvyklém rozsahu, který má příslušný orgán k dispozici.

 5. Oba orgány se shodují, že pokud úvěrová instituce (banka) působící v jurisdikci CB (ČNB) navrhne vybudování místní pobočky, hostitelský orgán požádá před udělením licence (oprávnění) o stanovisko domovský orgán.

  Výměna informací v procesu udělování souhlasu s nabytím kvalifikované účasti

 6. Jestliže fyzická osoba nebo právnická osoba se sídlem ve Francii (v České republice) požádá hostitelský orgán o udělení souhlasu s nabytím přímé nebo nepřímé kvalifikované účasti v úvěrové instituci (bance) působící v jurisdikci hostitelského orgánu, hostitelský orgán konzultuje v odpovídajícím rozsahu tuto žádost s domovským orgánem před udělením souhlasu.
 7. Domovský orgán poskytne hostitelskému orgánu na základě jeho písemné žádosti příslušné informace podle odstavce 4 tohoto článku o fyzické nebo právnické osobě uvedené v odstavci 6 tohoto článku, která požádala o udělení souhlasu; je-li to možné nebo vhodné poskytne také informace o jiných osobách než jsou úvěrové instituce, banky a jiné dohlížené instituce.

  Výměna informací při výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě

 8. Informace budou sdíleny v zájmu usnadnění a naplnění požadavků na účinný konsolidovaný dohled nad úvěrovými institucemi (bankami) a jinými dohlíženými institucemi působícími v obou jurisdikcích, zahrnujíc v to prevenci praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu.
 9. V souladu s odstavcem 2 tohoto článku v případě
  1. písemné žádosti CB jako domovského orgánu, který je odpovědný za výkon konsolidovaného bankovního dohledu nad určitou úvěrovou institucí, ČNB jako hostitelský orgán poskytne veškeré relevantní informace, které může získat, nezbytné pro výkon konsolidovaného dohledu nad touto úvěrovou institucí, včetně informací o jakékoli pobočky, dceřiné společnosti nebo jiné společnosti, která patří do stejné skupiny, a má sídlo v rámci jurisdikce hostitelského orgánu;
  2. písemné žádosti ČNB jako domovského orgánu, který je odpovědný za výkon konsolidovaného bankovního dohledu nad určitou bankou, CB jako hostitelský orgán poskytne veškeré relevantní informace, které může získat, o této bance, včetně informací o jakékoli pobočky, dceřiné společnosti nebo jiné společnosti, která patří do stejné skupiny, a má sídlo v rámci jurisdikce hostitelského orgánu.
 10. Domovský orgán může požadovat od hostitelského orgánu kopie zpráv vypracovaných externími auditory banky nebo jiné dohlížené instituce.

  Výměna dodatečných informací z iniciativy domovského nebo hostitelského orgánu

 11. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v příslušných odstavcích výše, oba orgány podniknou veškeré kroky k tomu, aby informovaly nebo konzultovaly s druhým orgánem takové skutečnosti, o kterých se dozvědí a které podle jejich názoru mohou být předmětem zájmu orgánu dohledu a které mohou z hlediska obezřetného podnikání negativně ovlivnit situaci v bance nebo v jiné dohlížené instituci.
 12. Aniž by byly dotčeny postupy uvedené v příslušných odstavcích výše, oba orgány podniknou veškeré kroky k tomu, aby informovaly nebo konzultovaly s druhým orgánem takové skutečnosti, o kterých se dozvědí a které podle jejich názoru mohou být předmětem zájmu orgánu dohledu a které mohou z hlediska obezřetného podnikání negativně ovlivnit situaci v bance nebo v jiné dohlížené instituci.
 13. CB poskytne ČNB veškeré relevantní informace, které mohou být předmětem zájmu ČNB a které CB může získat:
  1. jako hostitelský orgán ohledně poboček nebo dceřiných společností českých bank působících ve Francii; a
  2. jako domovský orgán ohledně jakékoli francouzské dohlížené instituce, která má pobočku nebo dceřinou společnost v České republice.
 14. ČNB poskytne CB veškeré relevantní informace, které mohou být předmětem zájmu CB a které ČNB může získat:
  1. jako hostitelský orgán ohledně poboček nebo dceřiných společností francouzských dohlížených institucí působících v České republice;
  2. jako domovský orgán ohledně jakékoli české banky, která má pobočku nebo dceřinou společnost ve Francii.
 15. Při posuzování povinnosti poskytnout informace týkající se dohlížených institucí nebo bank v souladu s odstavci výše uvedenými hostitelský orgán vezme v úvahu veškeré relevantní faktory včetně:
  1. zda pobočka nebo dceřiná společnost provozuje svoji činnost způsobem, který zajišťuje její bezpečné a zdravé fungování;
  2. zda pobočka nebo dceřiná společnost plní příslušná zákonná ustanovení, zda proti ní byla přijata nějaká opatření hostitelského orgánu (nikoli jiného orgánu) včetně těch, proti kterým lze ještě podat odvolání; informační povinnosti nepodléhá pouhá existence důkazů o materiálním porušení zákona, za něž nebylo uloženo opatření; a dále zda jsou na pobočce nebo dceřiné společnosti vymáhána plnění (pro nezaplacení pravidelného příspěvku do systému pojištění vkladů nebo jiného obdobného systému chránícího vkladatele a investory);
  3. jakékoli podstatné změny vlastnictví nebo kontroly nad existující bankou nebo dohlíženou institucí.
 16. Před podniknutím příslušných opatření jedním orgánem na základě informací získaných od druhého orgánu bude se první orgán snažit konzultovat záležitost s orgánem, který byl zdrojem příslušných informací.

  Naléhavé nebo krizové situace

 17. Oba orgány uznávají jedinečnost a důležitost plné a otevřené spolupráce v případech, které vyvolávají vážný zájem orgánu dohledu a které mohou vést ke krizovým situacím.
 18. Kromě postupů uvedených v předchozích odstavcích v případě, ve kterém podle názoru příslušného orgánu existují důvody k obavám, se CB bude snažit informovat ČNB a ČNB se bude snažit informovat CB předtím, než v budou v této záležitosti podniknuty příslušné kroky.
 19. V případě nutnosti okamžité akce bude žádost o informace podle odstavce 2 tohoto článku iniciována v jakékoli formě, včetně ústní, která bude následně potvrzena písemně. Oba orgány se budou snažit poskytnout informace jak nejrychleji to bude možné.
Článek IV. - Dohlídky na místě v hostitelské zemi
 1. ČNB (CB) v pozici hostitelského orgánu umožní CB (ČNB) provádět dohlídky na místě v pobočkách nebo dceřiných společnostech úvěrových institucí (bank), které působí v jejich jurisdikci, za předpokladu splnění následujících podmínek:
  1. alespoň dva měsíce před předpokládaným datem dohlídky bude příslušné kontaktní osobě v ČNB (CB) zasláno domovským orgánem oznámení o účelu dohlídky, předpokládané délce dohlídky, jména instituce(í), která(é) má/mají být dohlížena(y) a údaje o osobách, které dohlídku provedou;
  2. návštěva nebude odmítnuta z důvodů uvedených v článku VI odstavci 6 níže.
 2. Pokud žádost o dohlídku na místě podle výše uvedeného ustanovení není odmítnuta, domovský orgán může provést dohlídku v České republice (ve Francii). Hostitelský orgán má právo vyslat svého zástupce jako doprovod k takové dohlídce na místě. Generální sekretář CB a ČNB jmenují svého zástupce, který bude doprovázet zástupce domovského orgánu při jejich dohlídce.
 3. CB (ČNB) budou plně využívat své pravomoci a působnosti dané jim právními předpisy k tomu, aby splnily žádosti o informace zaslané ČNB (CB) v souladu s touto dohodou.
 4. Jak je ujednáno, hostitelský orgán bude informován o výsledcích dohlídky na místě prováděné domovským orgánem v odpovídajícím rozsahu a čase. Informace o výsledcích dohlídky může být základem pro další akce, včetně disciplinárních procesů, které může podniknout orgán, který inicioval takovou dohlídku na místě. To se nijak nedotýká práva CB (ČNB) iniciovat separátní akce na základě protokolu z dohlídky pro podezření z porušení francouzských (českých) zákonů.
Článek V. - Důvěrnost informací vyměňovaných mezi oběma orgány, povinnost mlčenlivosti
 1. Zprávy o šetřeních nebo dohlídkách zůstávají vlastnictvím orgánu, který je zpracoval.
 2. Oba orgány považují všechny informace, které obdržely podle této dohody, za důvěrné, s výjimkou účelů uvedených v dalším odstavci. V této souvislosti je potvrzeno, že členové, personál a zaměstnanci obou orgánů jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech informacích, které se dozvěděli při výkonu své činnosti. Žádné ustanovení této dohody neopravňuje žádnou osobu, společnost nebo státní orgán jiný než orgán bankovního dohledu, přímo nebo nepřímo, obdržet jakékoli informace nebo žádat poskytnutí informací podle této dohody.
 3. Orgán, který požádal o informace, může informace obdržené podle této dohody použít výhradně:
  1. pro účely uvedené v žádosti, a to vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, které by byly v žádosti specifikovány, nebo k prosazení dodržování takového právního předpisu; nebo
  2. pro účely v rámci všeobecného použití uvedeného v žádosti, včetně vedení občanskoprávního nebo správního řízení, nebo vedení vyšetřování vztahujícího se k porušení opatření uvedených v žádosti, včetně případného trestního stíhání.
 4. V případě žádosti kompetentní oficiální osoby v průběhu trestního řízení pro jakýkoli trestný čin nebo likvidaci banky, úvěrové instituce nebo dohlížené instituce, o uvolnění informací, které získal jeden orgán od druhého orgánu, bude požádaný orgán informovat druhý orgán, který informaci poskytl, o této žádosti a požádá ho v rozsahu, který mu umožňují jeho právní předpisy, o souhlas s uvolněním takové informace.

  Jestliže jeden orgán bude nucen podat svědectví před parlamentní vyšetřovací komisí a sdělit informace, které obdržel od druhého orgánu, bude toto s tímto druhým orgánem konzultovat předtím, než takové informace sdělí. Orgán, který je nucen podat svědectví, sdělí komisi, zda orgán, který požadované informace poskytl, souhlasí s jejich sdělením komisi, a že vynucené sdělení informací bez souhlasu druhého orgánu může negativně ovlivnit další spolupráci při výměně informací se zahraničním orgánem. Dále bude požadovat, aby komise zacházela s poskytnutými informacemi jako s důvěrnými.

  V jiných případech žádostí o poskytnutí informací obdržených od druhého orgánu, zvláště informací vztahujících se k individuálním klientům banky, úvěrové instituce nebo dohlížené instituce, požádá orgán, kterému byla žádost o sdělení takových informací adresována, orgán, který mu tyto informace poskytl, o udělení předchozího souhlasu v rozsahu vymezeném právními předpisy k tomu, aby tuto informaci mohl sdělit žadateli.
 5. V případě porušení podmínek stanovených výše v odstavci 4 tohoto článku jedním orgánem, může druhý orgán s okamžitou platností pozastavit spolupráci podle této dohody. Takové pozastavení neovlivňuje povinnost zachovávat mlčenlivost ani obsah článku VI, odstavce 14 této dohody.
 6. Oba orgány považují žádosti učiněné v rámci této dohody, obsah takových žádostí, a jakékoli další záležitosti související s výkonem této dohody, včetně konzultací mezi oběma orgány, za důvěrné.
Článek VI. - Všeobecná ustanovení
 1. Žádné ustanovení této dohody se nedotýká pravomocí a působnosti ČNB podle českého práva a postupů bankovního dohledu a nenahrazuje, nemění nebo nezakládá jakékoli dohody mezi ČNB a jinými osobami v záležitostech výměny informací.
 2. Žádné ustanovení této dohody se nedotýká kompetencí CB podle francouzského nebo evropského komunitárního práva a postupů bankovního dohledu a nenahrazuje, nemění nebo nezakládá jakékoli dohody mezi CB a jinými osobami v záležitostech výměny informací.

  Výměna informací o změnách zákonů a opatření

 3. Pro účely této dohody oba orgány používají dokumenty určené pro vzájemné informování o zákonech (a kde je to vhodné, o opatřeních a procedurách), kterými se řídí banky nebo dohlížené instituce v jejich jurisdikcích a které jsou publikovány na jejich webových stránkách. Adresa webové stránky ČNB je http://www.cnb.cz/. Informace o francouzských zákonech, opatřeních a procedurách platných v rámci jurisdikce CB jsou umístěny na webových stránkách Banque de France http://www.banque-france.fr/.
 4. Oba orgány potvrzují, že se vzájemně informovaly o zákonech, opatřeních a procedurách, které upravují zacházení s informacemi, které budou vyměňovány podle této dohody.
 5. Oba orgány potvrzují, že tato dohoda byla vypracována v souladu s zákony a opatřeními platnými ve Francii a v České republice a že je založena na poskytnutých údajích a podpůrných materiálech, které si oba orgány vzájemně vyměnily.

  Nemožnost poskytnutí informací nebo pomoci

 6. Oba orgány uznávají, že poskytnutí informací nebo pomoci zahraničnímu orgánu musí být odmítnuto druhým orgánem, jestliže vyhovění žádosti zaslané zahraničním orgánem by pravděpodobně vedlo k ohrožení suverenity, bezpečnosti, ekonomických nebo veřejnopolitických zájmů země dožádaného orgánu. Dožádaný orgán musí odmítnout poskytnutí informací druhému orgánu, jestliže se dotaz týká věcí, které jsou předmětem trestního stíhání. Dožádaný orgán musí také odmítnout poskytnutí informací druhému orgánu, jestliže se jeho dotaz týká v předmětné záležitosti stejných skutečností a stejných osob, o nichž bylo v dožádaném státě vydáno nepravomocné rozhodnutí. Žádné ustanovení této dohody nemůže být vykládáno v rozporu s tímto závazkem.

  Realizace dohody

 7. Generální sekretář CB a ČNB mohou vydat praktické postupy týkající se metody spolupráce mezi oběma orgány.
 8. Zástupci CB a ČNB mají zájem se setkávat jednou ročně a prodiskutovat všeobecné otázky bankovního dohledu týkající se úvěrových institucí a/nebo jiných dohlížených institucí, které mají své přeshraniční instituce v České republice a ve Francii. Obě strany se budou snažit podporovat průběžné a neformální kontakty mezi svými zaměstnanci, obzvláště v zájmu poskytnutí informací druhému orgánu o legislativních a regulatorních opatřeních vztahujících se k bankám a dohlíženým institucím.

  Závěrečná ustanovení

 9. Tato dohoda vstupuje v platnost a v účinnost dnem podpisu ČNB a CB.
 10. Pro účely této dohody bude CB a ČNB využívat seznamy licencovaných bank, úvěrových institucí a dohlížených institucí v rámci svých jurisdikcí, které jsou publikovány na webových stránkách uvedených v odstavci 3 tohoto článku.
 11. Do 30 dnů od data vstupu této dohody v platnost si ČNB a CB vymění seznamy kontaktních osob oprávněných požadovat a poskytovat informace jménem ČNB a jménem CB podle této dohody. Seznam bude obsahovat následující údaje: křestní jméno a příjmení, pozici (funkci), e-mailovou adresu a telefonní a faxové číslo oprávněné osoby. Jiné osoby než osoby uvedené v seznamu způsobem uvedeným výše mohou jménem ČNB a CB požadovat nebo poskytovat pouze informace všeobecné povahy nebo informace, které už byly zveřejněny. ČNB a CB se budou vzájemně a bez prodlení informovat o jakékoli změně v seznamu oprávněných osob.
 12. Oba orgány se budou vzájemně informovat o jakýchkoli změnách v příslušných právních předpisech nebo o jakýchkoli jiných problémech, které by mohly vést k nutnosti změnit text nebo výklad této dohody.

  Originální znění této dohody je v české, francouzské a anglické verzi, přičemž všechny verze mají stejnou platnost. V případě jakýchkoli pochybností při výkladu této dohody z důvodů rozdílnosti mezi jazykovými verzemi bude příslušná záležitost posuzována ČNB a CB v duchu naplnění zásad a cílů, na kterých je tato dohoda založena.
 13. Ustanovení této dohody mohou být změněna pouze písemnou dohodou obou orgánů.
 14. Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Jestliže jeden z orgánů dojde k závěru, že nemůže dále plnit ustanovení této dohody, zašle co nejdříve druhému orgánu svoji výpověď. V případě výpovědi dohody oznámením jednoho orgánu druhému je dohoda ukončena ke třicátému dni ode dne, kdy druhý orgán obdržel oznámení výpovědi, pokud není dohodnuto jinak. V každém případě však dále trvá povinnost mlčenlivosti stanovená v článku V této dohody ohledně všech poskytnutých informací. Spolupráce v konkrétní věci, která započala před datem zaslání výpovědi, pokračuje až do uzavření příslušné záležitosti.


TÍMTO SE DOSVĚDČUJE, že osoby, které podepisují, jsou plně oprávněny tuto dohodu podepsat.

Dáno v šesti exemplářích, dva exempláře od každé příslušné jazykové verze české, francouzské a anglické.

V Praze dne 21/6/2002
Za Českou národní banku
Zdeněk Tůma
Guvernér České národní banky

V Paříži dne 14/6/2002
Za Commission Bancaire
Jean-Claude Trichet
Guvernér Banque de France
Předseda Commission Bancaire