Informace dohledu č. 1/2017 – K některým povinnostem investičního zprostředkovatele podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)

Investiční zprostředkovatel je jako povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. b) bod 3 AML zákona povinen1 vypracovat písemně systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem2 (dále také „SVZ“) a doručit jej České národní bance, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stal povinnou osobou. Uvedené povinnosti dopadají i na investiční zprostředkovatele registrované Českou národní bankou před 1. 1. 2017, neboť tito investiční zprostředkovatelé se stali povinnou osobou podle AML zákona s účinností od 1. 1. 20173.

Vypracovat SVZ písemně a doručit jej České národní bance nemusí podle § 21 odst. 3 AML zákona ten investiční zprostředkovatel, který v oblastech činnosti podléhajících působnosti tohoto zákona nezaměstnává další osoby a ani pro něho nepracují další osoby na základě jiného vztahu.   Investiční zprostředkovatel, který smluvně vykonává činnost podléhající působnosti AML zákona pouze pro jednu jinou povinnou osobu (např. pro jednoho obchodníka s cennými papíry nebo pro jednu investiční společnost4), nemusí podle § 21 odst. 4 AML zákona vypracovat vlastní písemný SVZ za předpokladu, že se řídí SVZ této jiné povinné osoby (dále též „převzatý SVZ“) a činnost takového investičního zprostředkovatele je v převzatém SVZ dostatečně popsána. Investiční zprostředkovatel je v takovém případě povinen doručit České národní bance převzatý SVZ.  

Investiční zprostředkovatel má dále povinnost doručovat České národní bance i oznámení o změnách v SVZ, včetně nového znění SVZ, a to do 30 dnů ode dne přijetí změn5. Uvedená povinnost platí i ve vztahu k převzatému SVZ.

Česká národní banka upozorňuje všechny investiční zprostředkovatele, kteří dosud České národní bance písemný SVZ (vlastní či převzatý) nedoručili, aby tak neprodleně učinili, neboť za porušení povinnosti vypracovat písemný SVZ v požadovaném rozsahu a stanovené lhůtě v případech, na které se nevztahuje výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4 AML zákona, stejně jako za porušení povinnosti doručit SVZ nebo oznámení o změnách SVZ České národní bance, může být investičnímu zprostředkovateli na základě § 48 odst. 1 a 2 AML zákona uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Investiční zprostředkovatel je zároveň povinen podle § 21a odst. 1 a 2 AML zákona identifikovat a posoudit rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat v rámci jeho činnosti podléhající působnosti AML zákona, včetně zohlednění faktorů možného vyššího rizika6, a ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stal povinnou osobou, hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „hodnocení rizik“) vypracovat písemně, a to v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti AML zákona. V hodnocení rizik investiční zprostředkovatel zohlední rizikové faktory, zejména typ klienta, účel, pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu nebo obchodu mimo obchodní vztah, typ produktu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu a rizikovost zemí nebo zeměpisných oblastí, k nimž se tyto obchody vztahují.

Povinnost vypracovat písemné hodnocení rizik se vztahuje na všechny investiční zprostředkovatele, tedy i na ty, na které nedopadá povinnost vypracovat vlastní písemné SVZ podle § 21 odst. 3 a 4 AML zákona. Písemné hodnocení rizik je součástí písemného SVZ. V případech, kdy investiční zprostředkovatel nemusí vypracovat písemný SVZ, je povinen vytvořit písemné hodnocení rizik samostatně.

V souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), kterým byl s účinností od 1. 1. 2017 novelizován AML zákon, je investiční zprostředkovatel, který má povinnost vypracovat vlastní písemný SVZ (nejde tedy o investiční zprostředkovatele naplňujícího výjimku stanovenou v § 21 odst. 3 a 4 AML zákona) povinen zajistit, že jeho řídicí orgán schválí písemné hodnocení rizik nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Novely, a schválené hodnocení rizik do 30 dnů od schválení doručit České národní bance.

Česká národní banka očekává, že všichni investiční zprostředkovatelé, kteří mají povinnost zajistit schválení hodnocení rizik řídicím orgánem a doručit jej České národní bance, a dosud tuto povinnost nesplnili, tak učiní ve lhůtě stanovené v přechodných ustanoveních Novely, a to i v případě, že již České národní bance zaslali písemný SVZ, jehož součástí nebylo hodnocení rizik. Za porušení povinnosti vypracovat hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu a ve stanovené lhůtě, stejně jako za porušení povinnosti pravidelně aktualizovat hodnocení rizik může Česká národní banka na základě § 48 odst. 3 AML zákona uložit investičnímu zprostředkovateli pokutu až do výše 1 mil. Kč.

Česká národní banka předpokládá, že investiční zprostředkovatelé při provozování své činnosti vyvinou odpovídající úsilí za účelem dodržení zákonného požadavku na zavedení a uplatňování odpovídajících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, neboť případné nedostatky představují právní riziko a riziko finančních ztrát, jejichž soustavné a systematické řízení jsou investiční zprostředkovatelé povinni zajistit, a zejména zvyšují riziko zneužití činnosti investičního zprostředkovatele k páchání trestné činnosti.  


1 Viz § 21 odst. 2 a 6 AML zákona.

2 Povinná osoba vypracovává SVZ na základě hodnocení rizik podle § 21a AML zákona a v rozsahu, ve kterém provádí činnosti podléhající působnosti AML zákona. Obsah SVZ je uveden v § 21 odst. 5 AML zákona.

3 Viz zákon č. 368/2016 Sb., kterým došlo s účinností od 1. 1. 2017 k novelizaci AML zákona.

4 Viz § 29 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

5 Viz § 21 odst. 6 AML zákona.

6 Viz příloha č. 2 AML zákona.