Metodické vysvětlivky

Základní ukazatele finančního zdraví jsou sestavovány podle metodiky Mezinárodního měnového fondu (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm). Při konstrukci těchto ukazatelů se Česká národní banka snažila v maximální míře dodržet tuto metodiku, v některých případech to však nebylo možné vzhledem k rozdílům v základních předpokladech nebo nedostupnosti některých detailnějších údajů ve výkazech předkládaných bankami České národní bance.

Rozdíly proti stanovené metodice v rovině obecných předpokladů se týkají především:

 • nedodržení požadavku na zveřejnění ukazatelů za konsolidovaný sektor: ČNB nemá k dispozici podklady pro propočet všech ukazatelů na stejné konsolidované bázi, proto jsou ukazatele rozděleny do dvou tabulek, z nichž první obsahuje ukazatele za konsolidovaný sektor a druhá pak nekonsolidované údaje, přičemž údaje o úvěrech podle sektorového třídění nezahrnují na rozdíl od ostatních ukazatelů v této tabulce, údaje za pobočky těchto bank v zahraničí (zdrojem dat je měnová statistika),
 • vymezení konsolidace: oproti metodice MMF jsou zahrnuty i pobočky zahraničních bank; nejsou zahrnuta spořitelní a úvěrní družstva, jejich vliv na data za sektor úvěrových institucí celkem je však zanedbatelný; dále v případě finančních holdingů s významnými přeshraničními aktivitami nebankovních členů skupiny jsou do konsolidovaného bankovního sektoru zahrnuta data na individuální úrovni za banky, které jsou členy těchto finančních holdingů (data byla zpětně upravena od 2. čtvrtletí 2015),
 • sektorových úprav některých ukazatelů, kdy se předpokládá vyloučení mezibankovních vztahů v rovině celého sektoru
 • odlišných postupů zaúčtování některých položek, např. zisk není snížen o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do zisku zahrnut dopad mimořádných výnosů / nákladů

Případné rozdíly relevantní pro jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v základním popisu ukazatelů.

Základní popis ukazatelů

I001 Regulatorní kapitál k rizikově váženým aktivům (Regulatory capital to risk-weighted assets)

 • ukazatel představuje podíl celkového regulatorního kapitálu a celkového objemu rizikových expozic podle přímo účinného Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen CRR), tj. odpovídající pravidlům Basel 3
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • v českých podmínkách plně odpovídá používanému ukazateli celkového kapitálového poměru

I002 Regulatorní kapitál Tier 1 k rizikově váženým aktivům (Regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets)

 • ukazatel představuje podíl regulatorního kapitálu Tier 1 a celkového objemu rizikových expozic podle CRR, tj. odpovídající pravidlům Basel 3
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • v českých podmínkách plně odpovídá používanému ukazateli kapitálového poměru Tier 1

I003 Nevýkonné pohledávky (netto) k regulatornímu kapitálu (Non performing loans net of provisions to total regulatory capital)

 • ukazatel představuje podíl objemu nevýkonných pohledávek vůči úvěrovým institucím i klientům kompenzovaných o vytvořené opravné položky k celkovému objemu regulatorního kapitálu
 • do 31. 12. 2017 jsou za nevýkonné pohledávky považovány nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky vymezené vyhláškou č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen vyhláška č.163/2014), ve znění účinném k 31. 12. 2017 a od 31. 3. 2018 jsou nevýkonné expozice vymezeny Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ve znění pozdějších předpisů (šablona F 18.00)
 • ukazatel je na nekonsolidované bázi
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože do nevýkonných pohledávek nejsou zahrnovány pohledávky vůči centrálním bankám. Vzhledem k jejich nulové hodnotě nemají vliv na hodnotu ukazatele
 • do 31. 12. 2017 je při kategorizaci pohledávek kromě doby po splatnosti navíc zohledněna finanční situace klienta, nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji; dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I004 Nevýkonné pohledávky k pohledávkám celkem (Non performing loans to total gross loans)

 • ukazatel představuje podíl objemu nevýkonných pohledávek vůči úvěrovým institucím i klientům nekompenzovaných o vytvořené opravné položky k celkovému objemu pohledávek
 • do 31. 12. 2017 jsou za nevýkonné pohledávky považovány nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky vymezené vyhláškou č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen vyhláška č.163/2014), ve znění účinném k 31. 12. 2017 a od 31. 3. 2018 jsou nevýkonné expozice vymezeny Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ve znění pozdějších předpisů (šablona F 18.00)
 • ukazatel je na nekonsolidované bázi
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože do nevýkonných pohledávek nejsou zahrnovány pohledávky vůči centrálním bankám z důvodu centrální bankou použitých měnových nástrojů, které výrazně zvyšují objem výkonných pohledávek a významně ovlivňují tak hodnotu tohoto ukazatele;
 • do 31. 12. 2017 je při kategorizaci pohledávek kromě doby po splatnosti navíc zohledněna finanční situace klienta, nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji; dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • ukazatel odpovídá v českých podmínkách ukazateli Podíl nevýkonných pohledávek na pohledávkách celkem

I005 Úvěry podle sektorů k úvěrům celkem (Sectoral distribution of loans to total loans)

 • ukazatel představuje členění úvěrů vůči úvěrovým institucím a klientům v hodnotě před kompenzací o vytvořené opravné položky podle rezidentských sektorů a nerezidentů. Do jednotlivých rezidentských sektorů patří banky, centrální banka, vládní instituce, ostatní finanční instituce (pojišťovny, penzijní fondy, obchodníci s CP, investiční fondy), nefinanční korporace a ostatní domácí sektory (domácnosti a neziskové instituce poskytující služby domácnostem)
 • ukazatel je k dispozici pouze na nekonsolidované bázi
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože vychází z měnové metodiky a tudíž nezahrnuje časové rozlišení, tj. v tomto případě nezahrnuje naběhlé (dosud nesplatné) úroky k úvěrům a případně i úroky splatné, ale dosud nesplacené, dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • ukazatel se v českých podmínkách používá v různých členěních

I006 Návratnost aktiv (Return on assets)

 • ukazatel představuje podíl objemu zisku po započtení mimořádného zisku / ztráty a po zdanění k průměrným aktivům
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože zisk není snížen o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do zisku zahrnut dopad mimořádných výnosů / nákladů; vliv akruálních úroků a ukončované činnosti na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách odpovídá používanému ukazateli Rentabilita aktiv (ROAA)

I007 Návratnost kapitálu (Return on equity)

 • ukazatel představuje podíl objemu zisku po započtení mimořádného zisku / ztráty a po zdanění k regulatornímu průměrnému kapitálu Tier 1  podle CRR, tj. odpovídajícímu pravidlům Basel 3)
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože zisk není snížen o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do zisku zahrnut dopad mimořádných výnosů / nákladů; vliv akruálních úroků a ukončované činnosti na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách odpovídá používanému ukazateli Rentabilita Tier 1 (ROAE)

I008 Úroková marže k hrubým výnosům (Interest margin to gross income)

 • ukazatel představuje podíl objemu úrokového zisku (bez zisku / ztráty ze zajišťovacích derivátů) k hrubým výnosům; hrubé výnosy zahrnují čistý úrokový výnos, výnosy z poplatků a provizí, zisky / ztráty z finančních instrumentů, výnosy z dividend, zisky / ztráty z odúčtování aktiv, z vyřazovaných aktiv apod., negativní goodwill a ostatní provozní výnosy
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože obě položky nejsou sníženy o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do hrubých výnosů zahrnut dopad mimořádných výnosů; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách se počítá ukazatel Úrokový zisk bez zisku / ztráty ze zajišťovacích derivátů k aktivům celkem

I009 Neúrokové náklady k hrubým výnosům (Noninterest expenses to gross income)

 • ukazatel představuje podíl objemu neúrokových nákladů, tj. nákladů na zaměstnance, správní náklady, náklady na poplatky a provize a ostatní provozní náklady, k hrubým výnosům; hrubé výnosy zahrnují čistý úrokový výnos, výnosy z poplatků a provizí, zisky / ztráty z finančních instrumentů, výnosy z dividend, zisky / ztráty z odúčtování aktiv, z vyřazovaných aktiv apod., negativní goodwill a ostatní provozní výnosy  
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože položky nejsou sníženy o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je zahrnut dopad mimořádných výnosů a nákladů; dopad na hodnotu ukazatele však není významný; mimořádné výnosy / náklady se vyskytují ojediněle, nelze však vyloučit i významnější dopad (tuto hodnotu nelze ze současných hlášení získat separátně a tudíž korekce ostatních provozních nákladů a hrubých výnosů o její dopad není možná)
 • ukazatel v této metodice není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I010 Likvidní aktiva k aktivům celkem (Liquid assets to total assets)

 • ukazatel představuje podíl objemu likvidních aktiv, tj. aktiv, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků, ve vztahu k celkovému objemu aktiv; likvidní aktiva zahrnují pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám, pohledávky vůči úvěrovým institucím a ostatním klientům splatné na požádání a dluhopisy vydané centrálními bankami a vládními institucemi
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože jsou zahrnuty pouze pohledávky splatné na požádání (dle MMF by měly být zahrnuty pohledávky splatné do 3 měsíců); dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • v českých podmínkách odpovídá do 2. čtvrtletí 2014 používanému ukazateli RLA / aktiva celkem, kde však v RLA nejsou zahrnuty pohledávky splatné na požádání vůči klientům

I011 Likvidní aktiva ke krátkodobým závazkům (Liquid assets to short-term liabilities)

 • ukazatel představuje podíl objemu likvidních aktiv, tj. aktiv, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků, ve vztahu ke krátkodobým závazkům; likvidní aktiva zahrnují pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám, pohledávky vůči úvěrovým institucím a ostatním klientům splatné na požádání a dluhopisy vydané centrálními bankami a vládními institucemi; krátkodobé závazky představují veškeré závazky vůči centrálním bankám, závazky vůči úvěrovým institucím a ostatním klientům splatné na požádání a závazky z krátkých prodejů
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože jsou zahrnuty pouze pohledávky a závazky splatné na požádání (dle MMF by měly být zahrnuty pohledávky splatné do 3 měsíců); dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván  

I012 Čistá otevřená pozice v cizích měnách ke kapitálu (Net open position in foreign exchange to capital)

 • ukazatel představuje podíl čisté pozice v cizích měnách (tj. čisté měnové pozice v cizích měnách) k regulatornímu kapitálu Tier 1  podle CRR, tj. odpovídající pravidlům Basel 3
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván.

I013 Kapitál k aktivům celkem (Capital to assets)

 • ukazatel představuje podíl objemu kapitálu Tier 1) podle CRR , tj. odpovídajícího pravidlům Basel 3, ve vztahu k celkovému objemu aktiv v čisté hodnotě
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I015 Úvěry podle regionů k úvěrům celkem (Geographical distribution of loans to total loans)

 • ukazatel představuje členění úvěrů vůči úvěrovým institucím a klientům v hodnotě před kompenzací o vytvořené opravné položky podle regionů. Složení jednotlivých regionů je uvedeno na webových stránkách MMF (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/data/groups.htm)
 • ukazatel je k dispozici pouze na nekonsolidované bázi
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože nejsou zahrnuty pohledávky vůči centrálním bankám a nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji, dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • ukazatel v tomto členění není v českých podmínkách užíván

I016 Hrubá aktivní pozice finančních derivátů ke kapitálu (Gross asset position in financial derivatives to capital)

 • ukazatel představuje podíl objemu kladné reálné hodnoty derivátů k obchodování a zajišťovacích derivátů u bank ve vztahu k regulatornímu kapitálu Tier podle CRR, tj. odpovídajícímu pravidlům Basel 3. Pro propočet se používá „hrubá” reálná hodnota, tj. bez kompenzace s reálnou hodnotou finančních derivátů na straně závazků.
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I017 Hrubá pasivní pozice finančních derivátů ke kapitálu (Gross liability position in financial derivatives to capital)

 • ukazatel představuje podíl objemu záporné reálné hodnoty derivátů k obchodování a zajišťovacích derivátů u bank ve vztahu ke kapitálu Tier 1 podle CRR, tj. odpovídajícímu pravidlům Basel 3. Pro propočet se používá „hrubá” reálná hodnota, tj. bez kompenzace s reálnou hodnotou finančních derivátů na straně aktiv.
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I018 Zisk nebo ztráta z operací s finančními nástroji k hrubým výnosům (Trading income to total income)

 • ukazatel představuje podíl objemu zisku / ztráty z operací s finančními nástroji ve vztahu k hrubým výnosům; hrubé výnosy zahrnují čistý úrokový výnos, výnosy z poplatků a provizí, zisky / ztráty z finančních instrumentů, výnosy z dividend, zisky / ztráty z odúčtování aktiv, z vyřazovaných aktiv apod., negativní goodwill a ostatní provozní výnosy.
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože položky hrubých výnosů nejsou sníženy o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do hrubých výnosů zahrnut dopad mimořádných výnosů; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách není tento ukazatel běžně používán

I019 Náklady na zaměstnance k neúrokovým nákladům (Personnel expenses to noninterest expense)

 • ukazatel představuje podíl objemu nákladů na zaměstnance ve vztahu k neúrokovým nákladům tj. nákladům na zaměstnance, správním nákladům, nákladům na poplatky a provize a ostatní provozním nákladům,  (tj. celkovým administrativním nákladům)
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože položky nejsou sníženy o ukončované činnosti, na druhou stranu je do neúrokových nákladů zahrnut dopad mimořádných nákladů; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I020 Rozpětí mezi referenční úrokovou sazbou z úvěrů a úrokovou sazbou z vkladů (Spread between reference lending and deposit rates)

 • ukazatel představuje rozpětí mezi úrokovou sazbou z  úvěrů a úrokovou sazbou z vkladů. Rozpětí se počítá ze zdrojových dat úrokové statistiky, a to jako rozdíl mezi váženým průměrem úrokových sazeb z úvěrů a váženým průměrem úrokových sazeb z vkladů
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I021 Rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší mezibankovní úrokovou sazbou (Spread between highest and lowest interbank rates)

 • ukazatel představuje úrokové rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou jednodenní úrokovou sazbou zobchodovanou jednotlivými bankami na domácím mezibankovním trhu deposit vypočtený jako průměr za dané kalendářní čtvrtletí
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel je v českých podmínkách běžně užíván

I022 Klientské vklady ke klientským (jiným než mezibankovním) úvěrům celkem (Customer deposits to total (noninterbank) loans)

 • ukazatel představuje podíl objemu klientských vkladů (bez vkladů úvěrových institucí) ve vztahu k celkovým klientským úvěrům (bez úvěrů poskytnutých úvěrovým institucím) v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji; dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • v českých podmínkách se ukazatel používá reverzně jako Krytí úvěrů primárními zdroji

I023 Úvěry v cizích měnách k úvěrům celkem (Foreign-currency-denominated loans to total loans)

 • ukazatel představuje podíl celkového objemu pohledávek za úvěrovými institucemi a klienty v cizích měnách v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky ve vztahu k celkovému objemu pohledávek za bankami a klienty v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože nejsou zahrnuty pohledávky vůči centrálním bankám a nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • od 3. čtvrtletí 2014 se ukazatel nesleduje (přechod na jednotný reportovací rámec FINREP, který data za cizoměnové úvěry neobsahuje).

I024 Závazky v cizích měnách k závazkům celkem (Foreign-currency-denominated liabilities to total liabilities)

 • ukazatel představuje podíl celkového objemu cizoměnových závazků vůči úvěrovým institucím a klientům na součtu celkových závazků vůči úvěrovým institucím a klientům a čisté reálné hodnoty derivátů (tj. rozdílu záporné a kladné reálné hodnoty derivátů)
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván, běžně je užíván ukazatel Závazky a vlastní kapitál v cizích měnách k závazkům a vlastnímu kapitálu celkem
 • od 3. čtvrtletí 2014 se ukazatel nesleduje (přechod na jednotný reportovací rámec FINREP, který data za cizoměnové závazky neobsahuje).

I025 Čistá otevřená akciová pozice ke kapitálu (Net open position in equities to capital)

 • ukazatel vyjadřuje podíl čisté otevřené akciové pozice (tj. vystavení riziku změn cen akcií na trhu) ve vztahu ke kapitálu Tier 1 podle CRR, tj. odpovídající pravidlům Basel 3. Čistá otevřená pozice je buď kladná (je-li dlouhá) nebo záporná (je-li krátká)
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván
 • od 3. čtvrtletí 2014 se ukazatel nesleduje z důvodu nejasností v  propočtu po přechodu na jednotný reportovací rámec FINREP

Aktualizováno 24. 4. 2019