Metodické vysvětlivky

Základní ukazatele finančního zdraví jsou sestavovány podle metodiky Mezinárodního měnového fondu (http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm). Při konstrukci těchto ukazatelů se Česká národní banka snažila v maximální míře dodržet tuto metodiku, v některých případech to však nebylo možné vzhledem k rozdílům v základních předpokladech nebo nedostupnosti některých detailnějších údajů ve výkazech předkládaných bankami České národní bance.

Rozdíly proti stanovené metodice v rovině obecných předpokladů se týkají především:

 • nedodržení požadavku na zveřejnění ukazatelů za konsolidovaný sektor: ČNB nemá k dispozici podklady pro propočet všech ukazatelů na stejné konsolidované bázi, proto jsou ukazatele rozděleny do dvou tabulek, z nichž první obsahuje ukazatele za konsolidovaný sektor a druhá pak nekonsolidované údaje,
 • vymezení konsolidace: oproti metodice MMF jsou zahrnuty i pobočky zahraničních bank; nejsou zahrnuta spořitelní a úvěrní družstva, jejich vliv na data za sektor úvěrových institucí celkem je však zanedbatelný; dále v případě finančních holdingů s významnými přeshraničními aktivitami nebankovních členů skupiny jsou do konsolidovaného bankovního sektoru zahrnuta data na individuální úrovni za banky, které jsou členy těchto finančních holdingů,
 • odlišných postupů zaúčtování některých položek, např. zisk není snížen o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do zisku zahrnut dopad mimořádných výnosů / nákladů

Od 1Q 2019 je používáno nové mapování, založené na „EBA Guidance Note”, v rámci kterého je mapování FSI napojené na dohledový reporting „ITS on Supervisory reporting” (Prováděcí nařízení EU č. 680/2014 podle Nařízení EU č. 575/2013). Případné rozdíly relevantní pro jednotlivé ukazatele jsou uvedeny v základním popisu ukazatelů.

Základní popis ukazatelů

I001 Regulatorní kapitál k rizikově váženým aktivům (Regulatory capital to risk-weighted assets)

 • ukazatel představuje podíl celkového regulatorního kapitálu a celkového objemu rizikových expozic podle přímo účinného Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen CRR), tj. odpovídající pravidlům Basel 3
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • v českých podmínkách plně odpovídá používanému ukazateli celkového kapitálového poměru

I002 Regulatorní kapitál Tier 1 k rizikově váženým aktivům (Regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets)

 • ukazatel představuje podíl regulatorního kapitálu Tier 1 a celkového objemu rizikových expozic podle CRR, tj. odpovídající pravidlům Basel 3
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • v českých podmínkách plně odpovídá používanému ukazateli kapitálového poměru Tier 1

I003 Nevýkonné pohledávky (netto) k regulatornímu kapitálu (Non performing loans net of provisions to total regulatory capital)

 • ukazatel představuje podíl objemu nevýkonných pohledávek vůči úvěrovým institucím i klientům (kompenzovaných o vytvořené opravné položky) k celkovému objemu regulatorního kapitálu
 • do 4Q 2017 jsou za nevýkonné pohledávky považovány nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky vymezené vyhláškou č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen vyhláška č.163/2014), ve znění účinném k 31.12. 2017
 • od 1Q 2018 jsou nevýkonné expozice vymezeny Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ve znění pozdějších předpisů (šablona F 18.00)
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože do nevýkonných pohledávek nejsou zahrnovány pohledávky vůči centrálním bankám. Vzhledem k jejich nulové hodnotě nemají vliv na hodnotu ukazatele
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I004 Nevýkonné pohledávky k pohledávkám celkem (Non performing loans to total gross loans)

 • ukazatel představuje podíl objemu nevýkonných pohledávek vůči úvěrovým institucím i klientům nekompenzovaných o vytvořené opravné položky k celkovému objemu pohledávek
 • do 4Q 2017 jsou za nevýkonné pohledávky považovány nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky vymezené vyhláškou č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen vyhláška č.163/2014), ve znění účinném k 31. 12. 2017
 • od 1Q 2018 jsou nevýkonné expozice vymezeny Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, ve znění pozdějších předpisů (šablona F 18.00)
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože do nevýkonných pohledávek a pohledávek celkem nejsou zahrnovány pohledávky vůči centrálním bankám z důvodu centrální bankou použitých měnových nástrojů, které výrazně zvyšují objem výkonných pohledávek a významně ovlivňují tak hodnotu tohoto ukazatele
 • ukazatel odpovídá v českých podmínkách ukazateli Podíl nevýkonných pohledávek na pohledávkách celkem

I005 Úvěry podle sektorů k úvěrům celkem (Sectoral distribution of loans to total loans)

 • ukazatel představuje členění úvěrů vůči úvěrovým institucím a klientům v hodnotě před kompenzací o vytvořené opravné položky. Do jednotlivých sektorů patří banky, centrální banka, vládní instituce, ostatní finanční instituce (pojišťovny, penzijní fondy, obchodníci s CP, investiční fondy), nefinanční korporace a ostatní domácí sektory (domácnosti a neziskové instituce poskytující služby domácnostem)
 • do 4Q 2018 není propočet ukazatele zcela v souladu s metodikou MMF, protože vychází z měnové metodiky a tudíž nezahrnuje časové rozlišení, tj. v tomto případě nezahrnuje naběhlé (dosud nesplatné) úroky k úvěrům a případně i úroky splatné, ale dosud nesplacené, dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • od 1Q 2019 je propočet ukazatele založen na EBA mapování, které je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel se v českých podmínkách používá v různých členěních

I006 Návratnost aktiv (Return on assets)

 • ukazatel představuje podíl objemu zisku po započtení mimořádného zisku / ztráty a po zdanění k průměrným aktivům
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože zisk není snížen o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do zisku zahrnut dopad mimořádných výnosů / nákladů; vliv akruálních úroků a ukončované činnosti na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách odpovídá používanému ukazateli Rentabilita aktiv (ROAA)

I007 Návratnost kapitálu (Return on equity)

 • ukazatel představuje podíl objemu zisku po započtení mimořádného zisku / ztráty a po zdanění k regulatornímu průměrnému kapitálu Tier 1  podle CRR, tj. odpovídajícímu pravidlům Basel 3)
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože zisk není snížen o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do zisku zahrnut dopad mimořádných výnosů / nákladů; vliv akruálních úroků a ukončované činnosti na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách odpovídá používanému ukazateli Rentabilita Tier 1 (ROAE)

I008 Úroková marže k hrubým výnosům (Interest margin to gross income)

 • ukazatel představuje podíl objemu úrokového zisku (bez zisku / ztráty ze zajišťovacích derivátů) k hrubým výnosům; hrubé výnosy zahrnují čistý úrokový výnos, výnosy z poplatků a provizí, zisky / ztráty z finančních instrumentů, výnosy z dividend, zisky / ztráty z odúčtování aktiv, z vyřazovaných aktiv apod., negativní goodwill a ostatní provozní výnosy
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože obě položky nejsou sníženy o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do hrubých výnosů zahrnut dopad mimořádných výnosů; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách se počítá ukazatel Úrokový zisk bez zisku / ztráty ze zajišťovacích derivátů k aktivům celkem

I009 Neúrokové náklady k hrubým výnosům (Noninterest expenses to gross income)

 • ukazatel představuje podíl objemu neúrokových nákladů, tj. nákladů na zaměstnance, správní náklady, náklady na poplatky a provize a ostatní provozní náklady, k hrubým výnosům; hrubé výnosy zahrnují čistý úrokový výnos, výnosy z poplatků a provizí, zisky / ztráty z finančních instrumentů, výnosy z dividend, zisky / ztráty z odúčtování aktiv, z vyřazovaných aktiv apod., negativní goodwill a ostatní provozní výnosy  
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože položky nejsou sníženy o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je zahrnut dopad mimořádných výnosů a nákladů; dopad na hodnotu ukazatele však není významný; mimořádné výnosy / náklady se vyskytují ojediněle, nelze však vyloučit i významnější dopad (tuto hodnotu nelze ze současných hlášení získat separátně a tudíž korekce ostatních provozních nákladů a hrubých výnosů o její dopad není možný)
 • ukazatel v této metodice není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I010 Likvidní aktiva k aktivům celkem (Liquid assets to total assets)

 • ukazatel představuje podíl objemu likvidních aktiv, tj. aktiv, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků, ve vztahu k celkovému objemu aktiv
 • do 4Q 2018 likvidní aktiva zahrnují pouze pokladní hotovost, pohledávky splatné na požádání a likvidní cenné papíry; propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože jsou zahrnuty pouze pohledávky splatné na požádání (dle MMF by měly být zahrnuty pohledávky splatné do 3 měsíců); ukazatel byl sledován na konsolidované bázi
 • Od 1Q 2019 je používána definice likvidních aktiv z dohledového reportingu (výkaz C72); propočet ukazatele vychází z EBA mapování, které je v souladu s metodikou MMF; ukazatel je k dispozici na nekonsolidované bázi
 • v českých podmínkách odpovídá do 2. čtvrtletí 2014 používanému ukazateli RLA / aktiva celkem, kde však v RLA nejsou zahrnuty pohledávky splatné na požádání vůči klientům

I011 Likvidní aktiva ke krátkodobým závazkům (Liquid assets to short-term liabilities)

 • ukazatel představuje podíl objemu likvidních aktiv, tj. aktiv, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků, ve vztahu ke krátkodobým závazkům
 • do 4Q 2018 likvidní aktiva zahrnují pouze pokladní hotovost, pohledávky splatné na požádání a likvidní cenné papíry; krátkodobé závazky představují závazky splatné na požádání; propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože jsou zahrnuty pouze pohledávky a závazky splatné na požádání (dle MMF by měly být zahrnuty pohledávky splatné do 3 měsíců); ukazatel byl sledován na konsolidované bázi
 • Od 1Q 2019 je používána definice likvidních aktiv/krátkodobých závazků z dohledového reportingu (výkaz C72/C61); propočet ukazatele vychází z EBA mapování, které je v souladu s metodikou MMF; ukazatel je k dispozici na nekonsolidované bázi
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván  

I012 Čistá otevřená pozice v cizích měnách ke kapitálu (Net open position in foreign exchange to capital)

 • ukazatel představuje podíl čisté pozice v cizích měnách (tj. čisté měnové pozice v cizích měnách) k regulatornímu kapitálu Tier 1  podle CRR, tj. odpovídající pravidlům Basel 3
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • od 1Q 2019 se ukazatel nesleduje (přechod na jednotný reportovací rámec FINREP, který data za cizoměnové úvěry neobsahuje).
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván.

I013 Kapitál k aktivům celkem (Capital to assets)

 • ukazatel představuje podíl objemu kapitálu Tier 1) podle CRR , tj. odpovídajícího pravidlům Basel 3, ve vztahu k celkovému objemu aktiv
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I015 Úvěry podle regionů k úvěrům celkem (Geographical distribution of loans to total loans)

 • ukazatel představuje členění úvěrů vůči úvěrovým institucím a klientům v hodnotě před kompenzací o vytvořené opravné položky podle regionů. Složení jednotlivých regionů je uvedeno na webových stránkách MMF (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/data/groups.htm)
 • ukazatel je k dispozici pouze na nekonsolidované bázi
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože nejsou zahrnuty pohledávky vůči centrálním bankám a nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji, dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • ukazatel v tomto členění není v českých podmínkách užíván

I016 Hrubá aktivní pozice finančních derivátů ke kapitálu (Gross asset position in financial derivatives to capital)

 • ukazatel představuje podíl objemu kladné reálné hodnoty derivátů k obchodování a zajišťovacích derivátů u bank ve vztahu k regulatornímu kapitálu Tier 1 podle CRR, tj. odpovídajícímu pravidlům Basel 3. Pro propočet se používá „hrubá” reálná hodnota, tj. bez kompenzace s reálnou hodnotou finančních derivátů na straně závazků.
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I017 Hrubá pasivní pozice finančních derivátů ke kapitálu (Gross liability position in financial derivatives to capital)

 • ukazatel představuje podíl objemu záporné reálné hodnoty derivátů k obchodování a zajišťovacích derivátů u bank ve vztahu ke kapitálu Tier 1 podle CRR, tj. odpovídajícímu pravidlům Basel 3. Pro propočet se používá „hrubá” reálná hodnota, tj. bez kompenzace s reálnou hodnotou finančních derivátů na straně aktiv.
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I018 Zisk nebo ztráta z operací s finančními nástroji k hrubým výnosům (Trading income to total income)

 • ukazatel představuje podíl objemu zisku / ztráty z operací s finančními nástroji ve vztahu k hrubým výnosům; hrubé výnosy zahrnují čistý úrokový výnos, výnosy z poplatků a provizí, zisky / ztráty z finančních instrumentů, výnosy z dividend, zisky / ztráty z odúčtování aktiv, z vyřazovaných aktiv apod., negativní goodwill a ostatní provozní výnosy.
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože položky hrubých výnosů nejsou sníženy o akruální úroky u nevýkonných úvěrů a o ukončované činnosti, na druhou stranu je do hrubých výnosů zahrnut dopad mimořádných výnosů; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • v českých podmínkách není tento ukazatel běžně používán

I019 Náklady na zaměstnance k neúrokovým nákladům (Personnel expenses to noninterest expense)

 • ukazatel představuje podíl objemu nákladů na zaměstnance ve vztahu k neúrokovým nákladům tj. nákladům na zaměstnance, správním nákladům, nákladům na poplatky a provize a ostatní provozním nákladům, (tj. celkovým administrativním nákladům)
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože položky nejsou sníženy o ukončované činnosti, na druhou stranu je do neúrokových nákladů zahrnut dopad mimořádných nákladů; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I020 Rozpětí mezi referenční úrokovou sazbou z úvěrů a úrokovou sazbou z vkladů (Spread between reference lending and deposit rates)

 • ukazatel představuje rozpětí mezi úrokovou sazbou z  úvěrů a úrokovou sazbou z vkladů. Rozpětí se počítá ze zdrojových dat úrokové statistiky, a to jako rozdíl mezi váženým průměrem úrokových sazeb z úvěrů a váženým průměrem úrokových sazeb z vkladů
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván

I021 Rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší mezibankovní úrokovou sazbou (Spread between highest and lowest interbank rates)

 • ukazatel představuje úrokové rozpětí mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou jednodenní úrokovou sazbou zobchodovanou jednotlivými bankami na domácím mezibankovním trhu deposit vypočtený jako průměr za dané kalendářní čtvrtletí
 • propočet ukazatele je zcela v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel je v českých podmínkách běžně užíván

I022 Klientské vklady ke klientským (jiným než mezibankovním) úvěrům celkem (Customer deposits to total (noninterbank) loans)

 • ukazatel představuje podíl objemu klientských vkladů (bez vkladů úvěrových institucí) ve vztahu k celkovým klientským úvěrům (bez úvěrů poskytnutých úvěrovým institucím) v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji; dopad na hodnotu ukazatele však není významný
 • v českých podmínkách se ukazatel používá reverzně jako Krytí úvěrů primárními zdroji

I023 Úvěry v cizích měnách k úvěrům celkem (Foreign-currency-denominated loans to total loans)

 • ukazatel představuje podíl celkového objemu pohledávek za úvěrovými institucemi a klienty v cizích měnách v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky ve vztahu k celkovému objemu pohledávek za bankami a klienty v hodnotě nekompenzované o vytvořené opravné položky
 • propočet ukazatele není zcela v souladu s metodikou MMF, protože nejsou zahrnuty pohledávky vůči centrálním bankám a nejsou zahrnuta neoběžná aktiva určená k prodeji; vliv na hodnotu ukazatele je však zpravidla zanedbatelný
 • od 3Q 2014 se ukazatel nesleduje (přechod na jednotný reportovací rámec FINREP, který data za cizoměnové úvěry neobsahuje).

I024 Závazky v cizích měnách k závazkům celkem (Foreign-currency-denominated liabilities to total liabilities)

 • ukazatel představuje podíl celkového objemu cizoměnových závazků vůči úvěrovým institucím a klientům na součtu celkových závazků vůči úvěrovým institucím a klientům a čisté reálné hodnoty derivátů (tj. rozdílu záporné a kladné reálné hodnoty derivátů)
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván, běžně je užíván ukazatel Závazky a vlastní kapitál v cizích měnách k závazkům a vlastnímu kapitálu celkem
 • od 3Q 2014 se ukazatel nesleduje (přechod na jednotný reportovací rámec FINREP, který data za cizoměnové závazky neobsahuje).

I025 Čistá otevřená akciová pozice ke kapitálu (Net open position in equities to capital)

 • ukazatel vyjadřuje podíl čisté otevřené akciové pozice (tj. vystavení riziku změn cen akcií na trhu) ve vztahu ke kapitálu Tier 1 podle CRR, tj. odpovídající pravidlům Basel 3. Čistá otevřená pozice je buď kladná (je-li dlouhá) nebo záporná (je-li krátká)
 • propočet ukazatele je v souladu s metodikou MMF
 • ukazatel není v českých podmínkách dosud běžně užíván
 • od 3. čtvrtletí 2014 se ukazatel nesleduje z důvodu nejasností v  propočtu po přechodu na jednotný reportovací rámec FINREP

Aktualizováno 30. 9. 2019