Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem. Dozor nad dodržováním povinností při poskytování spotřebitelských úvěrů věřiteli, kteří neposkytují úvěry na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky (např. nebankovní úvěrové, splátkové a leasingové společnosti), vykonává Česká obchodní inspekce.

Dohled se dále nevztahuje například na úvěry

 • u nichž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti, a které jsou poskytnuté v souvislosti se zajištěním bytových potřeb
 • sjednané v podobě nájmu nebo leasingu, pokud v jejich důsledku nedochází, po uplynutí určité doby, k nabytí vlastnického práva k předmětu smlouvy
 • poskytnuté bez úroku a jakékoliv úplaty
 • jejichž celková výše je nižší než 5.000,- Kč nebo vyšší než 1.880.000,- Kč
 • které poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům za zvýhodněnou sazbu a v rámci své vedlejší činnosti,
 • poskytnutých obchodníkem s cennými papíry nebo bankou v souvislosti s jimi zajišťovanými transakcemi s cennými papíry
  (výše uvedený výčet není vyčerpávající)
 1. Informační povinnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru (dále jen „věřitel“)
  1. Reklamní nabídka
   Jestliže je spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování nabízeno formou reklamy, jejíž součástí je jakýkoliv údaj o jeho nákladech, musí tato reklama obsahovat jasným, výstižným a zřetelným způsobem
   • roční procentní sazbu nákladů, jako podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru (RPSN)
   • výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích, které jsou součástí celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele
   • celkovou výši spotřebitelského úvěru
   • výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem
   • dobu trvání spotřebitelského úvěru
   • v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,
   • informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, zejména pojištění, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek a náklady na tuto službu nelze určit předem.
  2. Informace poskytované před uzavřením smlouvy
   Věřitel poskytne spotřebiteli, s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, zejména informace o
   • věřiteli a případně o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru
   • celkové výši, podmínkách čerpání a době trvání spotřebitelského úvěru
   • výpůjční úrokové sazbě, podmínkách upravujících použití této sazby a případně o jakémkoliv indexu nebo referenční úrokové sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby (uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech úrokových sazbách)
   • celkové částce splatné spotřebitelem a roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), která musí být dále vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet, u které je věřitel povinen zohlednit požadavky na spotřebitelský úvěr, které mu spotřebitel sdělil,
   • výši, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést
   • poplatcích za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání, ledaže je otevření účtu nepovinné
   • poplatcích za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání
   • veškerých ostatních poplatcích vyplývajících ze smlouvy a o podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit
   • stanovené úrokové sazbě použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokutě v případě prodlení spotřebitele a o veškerých dalších důsledcích vyplývajících z prodlení spotřebitele
   • případném požadovaném zajištění
   • právu na odstoupení od smlouvy
   • právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru a o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení.
  3. Informační povinnost v průběhu trvání spotřebitelského úvěru
   Věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat spotřebitele v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé změně výpůjční úrokové sazby, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná.
   Informace zahrnují výši splátek po úpravě výpůjční úrokové sazby a četnost těchto splátek.
 2. Důsledky porušení informační povinnosti
  Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
  1. nemá písemnou formu
  2. neobsahuje zákonem požadované informace, nebo
  3. nebyla alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, ačkoliv o to spotřebitel věřitele požádal,
   pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Kromě toho se věřitel vystavuje riziku veřejnoprávního postihu
 3. Vybraná práva spotřebitele a povinnosti věřitele
  Telefonická nabídka

  Při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou, vyšší než běžnou cenou.

  Poskytnutí náležitého vysvětlení
  Věřitel poskytne náležité vysvětlení, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležitým vysvětlením se rozumí především vysvětlení předsmluvních informací, včetně důsledků prodlení, a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele.

  Posouzení úvěruschopnosti žadatele
  Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je na základě posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná. Spotřebitel za tímto účelem poskytne věřiteli na jeho žádost úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr.

  Zajištění spotřebitelského úvěru
  Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

  Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
  Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje zákonem požadované informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
  Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, je povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

  Výpověď smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
  Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Sjednaná výpovědní lhůta však nesmí být delší než 1 měsíc.

  Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
  Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv v době trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v budoucnosti, pokud by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.
  Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s tímto předčasným splacením. Výše náhrady takových nákladů však nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. V některých specifických případech pak věřitel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení vůbec. Jde o případy, kdy splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru, kdy se jedná o úvěr v podobě přečerpání nebo pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba.
 4. Zprostředkování spotřebitelského úvěru
  Pokud má být uzavření smlouvy, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr zprostředkováno osobou odlišnou od věřitele, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání za odměnu nabízí spotřebiteli možnost uzavřít smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele uzavírá, musí za tímto účelem uzavřít se spotřebitelem písemnou smlouvu, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tato smlouva musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy a má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být odměna v této smlouvě dohodnuta.
  Zprostředkovatel je povinen v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele uvádět rozsah svých oprávnění, zejména, že vykonává zprostředkovatelskou činnost výhradně pro jednoho nebo více věřitelů nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele.

  Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru
  Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Další informace související se spotřebitelskými úvěry naleznete na odkazech: