Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele

Mezi členskými státy EU probíhá spolupráce příslušných orgánů na základě Nařízení č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které mj. ukládá ČNB seznámit širokou veřejnost s právy a povinnostmi, které jí jsou dle tohoto nařízení svěřeny:

Nařízení zejména zmocňuje úřady jednoho členského státu k tomu, aby požádaly o zásah úřad z jiného členského státu a pro tyto účely definuje příslušné úřady. ČNB je jedním z takových úřadů. (Ústředním styčným orgánem v ČR je MPO).

Nařízení upravuje zejména výměnu informací na žádost i notifikace bez žádosti. Pokud má dožadující kompetentní orgán důvodné podezření, že došlo k protiprávnímu jednání nebo k němu může dojít, může požádat orgán dohledu z jiného členského státu, aby provedl neprodleně šetření, zda k protiprávnímu jednání došlo (či existuje důvodné podezření, že k tomu může dojít). Na žádost může dožádaný orgán také umožnit příslušnému úředníkovi dožadujícího orgánu, aby doprovázel úředníky dožádaného orgánu při vyšetřování. Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti jen za vymezených podmínek, zahrnujících např. přesvědčení o nedůvodnosti žádosti. V případě neodůvodněných žádostí vzniká odpovědnost dožadujícího státu vůči dožádanému státu za veškeré náklady a ztráty.

Příslušné orgány mají za povinnost koordinovat svoji činnost v oblasti dohledu nad trhem a vymáhání práva a mají přístup k elektronické databázi informací vedené Evropskou komisí; Evropská komise se může společných aktivit účastnit.