Klamavá obchodní praktika

Obchodní praktika je klamavá a tím pádem zakázaná,

  1. pokud je při ní užit nepravdivý údaj,
  2. je-li důležitý údaj sice sám o sobě pravdivý, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, může uvést spotřebitele v omyl; "důležitým údajem" je například název, cena a povaha finanční služby, její označení a zvláštní pravidla užívání, možnosti reklamace apod.,
  3. opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jehož uvedení lze s přihlédnutím ke všem okolnostem (například s přihlédnutím k rozsahu dostupného reklamního prostoru či času) po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se přitom považuje i to, je-li důležitý údaj uveden nesrozumitelně nebo nejednoznačně,
  4. vede-li způsob prezentace produktu k záměně s jinými produkty či podnikateli,
  5. jsou-li služby nabízeny způsobem porušujícím některá práva duševního vlastnictví,
  6. nedodržuje-li se jednoznačný závazek chování obsaženého v kodexu chování, k jehož dodržování se podnikatel zavázal.
Příklady klamavé obchodní praktiky:
Je nabízen produkt – služba s tím, že tato exkluzivní nabídka je k dostání (dostupná) pouze u nabízející společnosti. Ve skutečnosti jde o standardní produkt široce dostupný.
Prodávající tvrdí, že jeho výrobku-službě bylo uděleno schválení, povolení, přestože tomu tak ve skutečnosti není nebo není vůbec v souladu podmínkami schválení či povolení.