Informační povinnosti poskytovatele platebních služeb

Poskytovatel platební služby je v jednotlivých realizačních fázích povinen poskytovat spotřebiteli (uživateli) různé informace.

Platební službou je provádění

 • opakovaných platebních transakcí na základě rámcové smlouvy nebo
 • jednorázových platebních transakcí neupravených rámcovou smlouvou
 1. Informační povinnosti poskytovatel před uzavřením smlouvy o platebních službách
  Poskytovatel je povinen spotřebiteli (uživateli) zpřístupnit (v případě smlouvy o jednorázové platební transakci) nebo poskytnout (v případě rámcové smlouvy o platebních službách), s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou níže specifikované informace. Zpřístupněním se myslí sdělení údaj, který uživateli umožní informaci vyhledat. Způsob vyhledání nesmí uživatele nepřiměřeně zatěžovat. Pokud jde o poskytnutí, poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže v důsledku jednání poskytovatele dojde uživateli informace zachycená na trvalém nosiči dat.
  1. V případě jednorázové platební transakce se jedná minimálně o zpřístupnění:
   • údaje nebo jedinečného identifikátoru, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu
   • maximální lhůty pro provedení platební služby
   • údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek
   • tam, kde to připadá v úvahu, údaj o skutečném nebo referenčním směnném kurzu, který má být při platební transakci použit
   • další informace stanovené pro případ poskytování platebních služeb na základě rámcové smlouvy, pokud to připadá v úvahu vzhledem k obsahu smlouvy o jednorázové platební transakci
  2. V případě platebních služeb poskytovaných na základě rámcové smlouvy se jedná o poskytnutí:
   • informací o poskytovateli (obchodní firma nebo jméno, sídlo a další kontaktní údaje, údaj o zápisu v seznamu nebo registru poskytovatelů, název a sídlo příslušného orgánu dohledu)
   • informace o poskytované platební službě, zejména její popis, forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu, údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu, maximální lhůta pro provedení platební služby, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek, tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity a o případném oprávnění poskytovatele je jednostranně měnit
   • informace o způsobu komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem
   • informace o rámcové smlouvě, zejména o době trvání a způsobu změny smlouvy, výpovědi a jejích podmínkách, právním řádu, kterým se smlouva řídí, orgánu dohledu a o orgánech, které jsou pravomocné rozhodovat o sporech ze smlouvy
   • informace o povinnostech a o odpovědnosti poskytovatele a uživatele vyplývajících ze smlouvy, zejména informace týkající se bezpečnostních opatření u vydaných platebních prostředků, podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli a rozsahu jeho odpovědnosti a o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce
 2. Informace plátci před provedením platební transakce
  Před provedením platební transakce, která je upravena rámcovou smlouvou a k níž dává platební příkaz plátce, poskytne poskytovatel plátci na jeho žádost informace o:
  • maximální lhůtě pro provedení platební transakce
  • úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek