Ochrana spotřebitele

Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu vybranými subjekty.

Jaká je působnost ČNB v oblasti ochrany spotřebitele

ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel:

 • Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik
  Podle definice zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána.
 • Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele
  Podle zákona o ochraně spotřebitele nesmí prodávající při poskytování služeb spotřebitele diskriminovat. Obecně se diskriminací rozumí úmyslné či nedbalostní rozlišování, vyloučení, omezení nebo zvýhodnění na základě diskriminačního důvodu.
 • Dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení 
  Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně poskytovaných služeb nebo informaci o ceně služeb jinak vhodně zpřístupnit.
 • Dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku
  Jedná se o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail či internet). Pro spotřebitele je tento způsob pohodlný, ale možnost získat informace je omezenější než při jednání s poskytovatelem finanční služby. Proto občanský zákoník stanoví podrobně rozsah informací, které musí být povinně poskytnuty.
 • Dodržování informačních povinností ze strany poskytovatelů platebních služeb
  Podle zákona o platebním styku musí poskytovatelé platebních služeb (například banky) plnit různé informační povinnosti, a to zejména před uzavření rámcové smlouvy o platebních službách (například smlouvy o vedení účtu).
 • Dodržování povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru
  Při nabízení a poskytování spotřebitelského úvěru musí zprostředkovatelé a poskytovatelé takových úvěrů dodržovat celou řadu povinností stanovených zákonem.

ČNB při výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele bere v potaz i dodržování pravidel stanovených v občanském zákoníku pro spotřebitelské smlouvy, jejichž neplnění může mít soukromoprávní následky, např. neplatnost takového smluvního ujednání.

ČNB však může dohlížet na ochranu spotřebitele pouze u těch subjektů, nad nimiž je povinna vykonávat dohled podle zákona o ČNB (U subjektů, které nepodléhají dohledu ČNB (např. většina nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, finanční poradci), vykonává dohled nad dodržováním výše uvedených pravidel ČOI.

Jedná se zejména o následující subjekty:

 • banky a pobočky zahraničních bank
 • spořitelní a úvěrní družstva
 • obchodníci s cennými papíry
 • investiční zprostředkovatelé
 • pojišťovny
 • penzijní fondy
 • pojišťovací zprostředkovatelé
 • samostatní likvidátoři pojistných událostí
 • směnárny
 • některé další finanční instituce

Protože dohled nad ochranou spotřebitele je soustředěn na jednání podnikatelů se spotřebiteli, dostatečnost poskytovaných informací a dostatek odborné péče, je pro výkon dohledu nezbytné získávat podněty od spotřebitelů , kdy podání veřejnosti jsou cenným zdrojem informací pro výkon tohoto dohledu.