Jaký doklad o absolvování „vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe“ pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4 ZDPZ je třeba předkládat při registraci samostatného zprostředkovatele (SZ) nebo vázaného zástupce (VZ)?

Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe (srov. § 56 odst. 4 ZDPZ).

Vydávat osvědčení o absolvování vhodného vzdělávání či vhodné praxe a zajišťovat vhodné vzdělávání v oblasti zajištění mohou subjekty, u nichž lze objektivně předpokládat, že v oblasti distribuce pojištění a zajištění disponují nejvyšší odborností, tedy typicky zajišťovny nebo pojišťovny, popř. také akreditované osoby podle § 61 ZDPZ. Akreditaci pro vzdělávání v oblasti zajištění nelze udělit.

V ZDPZ není, na rozdíl od ustanovení týkajících se distribuce pojištění, blíže specifikován doklad o absolvování „vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe“, který je třeba při registraci předkládat. Je proto třeba vyjít z toho, že zprostředkovatel zajištění musí disponovat odbornými znalostmi a dovednostmi, které odpovídají věcnému rozsahu skupiny odbornosti distribuce zajištění podle § 57 odst. 1 písm. f) ZDPZ:

  1. znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
  2. základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví,
  3. znalosti regulace distribuce zajištění,
  4. znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li,
  5. znalosti principů a fungování distribuce zajištění,
  6. znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění.

Materiální část požadavku „vhodného vzdělávání“ je pro účely registrace naplněna, je-li osvědčeno, že vzdělávání odpovídá věcnému rozsahu skupiny odbornosti distribuce zajištění podle § 57 odst. 1 písm. f) ZDPZ.

„Vhodné vzdělávání“ pro účely distribuce zajištění může být přitom částečně prokázáno osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro distribuci pojištění (§ 67 ZDPZ). Pokud osoba disponuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky v rozsahu alespoň jedné skupiny odbornosti pojištění podle § 57 odst. 1 písm. a) až e) ZDPZ (resp. podpůrně vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění), může tím prokázat odbornou způsobilost pro distribuci zajištění, ale pouze v těch oblastech, které se překrývají s § 57 odst. 1 písm. f) ZDPZ, tzn. ve znalostech odborného minima o finančním trhu, o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví a případně etických standardů v pojišťovnictví. Pokud osoba zároveň nemá vhodnou praxi nebo nemůže prokázat vhodné vzdělání v distribuci zajištění nad rámec složené odborné zkoušky z distribuce pojištění, musí si odborné znalosti a dovednosti pro distribuci zajištění doplnit. V kontextu ustanovení § 57 odst. 1 písm. f) ZDPZ by tedy tato praxe nebo vzdělání měly věcně pokrývat obsah odborné způsobilosti minimálně podle bodů 3, 5, a 6, které se vážou přímo k distribuci zajištění a nejsou věcně obsaženy v žádné ze zbývajících skupin odbornosti distribuce pojištění.

Požadavek na „vhodnou praxi“ lze považovat za materiálně splněný pouze prokázáním praxe v distribuci zajištění (tj. nikoli jen z titulu praxe v distribuci pojištění).

Předpokladem pro řádné poskytování služeb zákazníkům je, aby se na distribuci zajištění podílely pouze osoby dostatečně odborně způsobilé (srov. důvodová zpráva k § 55 až 57 ZDPZ). Výše uvedeným způsobem tak sice lze dokládat odbornost pro distribuci zajištění při registraci, nicméně v souladu s § 55 odst. 1 ZDPZ musí pracovníci samostatného zprostředkovatele i vázaného zástupce podmínky odbornosti dle § 56 ZDPZ splňovat trvale. Reálný rozsah odborných znalostí a dovedností osoby podle § 55 odst. 1 ve spojení s § 56 ZDPZ tak musí odpovídat skutečné věcné náplni činnosti distributora zajištění, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon, což předpokládá i znalosti zajišťovaných rizik.