Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA ke scénářům pro zátěžové testy podle čl. 28 nařízení o fondech peněžního trhu

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal v návaznosti na nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu dohledu pro cenné papíry a trhy) dne 21. března 2018 pod č.j. ESMA 34-49-115 Obecné pokyny ESMA ke scénářům pro zátěžové testy podle čl. 28 nařízení o fondech peněžního trhu (ESMA 34-49-115 CS, externí odkaz) (dále jen „pokyny“), které jsou určeny fondům peněžního trhu a jejich správcům ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 o fondech peněžního trhu (dále jen „nařízení o fondech peněžního trhu“) a příslušným orgánům dohledu.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení Evropského orgánu dohledu musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními vydanými ESMA řídili. Česká národní banka potvrdila 4. května 2018 v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit od data jejich aplikovatelnosti 21.července 2018.

Účelem těchto obecných pokynů je zajistit společné uplatňování ustanovení čl. 28 odst. 1 nařízení o fondech peněžního trhu, přičemž v souladu s čl. 28 odst. 7 nařízení o fondech peněžního trhu stanoví zejména společné referenční parametry scénářů pro zátěžové testy prováděné správci fondů peněžního trhu, které mají být zahrnuty do zátěžových testů, se zohledněním následujících faktorů uvedených v čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení:

(i) hypotetické změny v úrovni likvidity aktiv v portfoliu MMF;
(ii) hypotetické změny v úrovni úvěrového rizika aktiv v portfoliu fondu peněžního trhu, včetně úvěrových a ratingových událostí;
(iii) hypotetické pohyby úrokových sazeb a směnných kurzů;
(iv) hypotetické objemy odkupů;
(v) hypotetická rozšíření nebo zúžení rozpětí mezi indexy, na které jsou vázány úrokové sazby cenných papírů v portfoliu;
(vi) hypotetické makrosystémové šoky, které mají vliv na hospodářství jako celek.

Tyto obecné pokyny jsou aplikovatelné od 21. července 2018. Česká národní banka postupuje při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že investiční společnosti obhospodařující fondy peněžního trhu vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.