Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně vhodnosti (suitability)

Dne 22. srpna 2012 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), (dále jen „nařízení č. 1095/2010“), obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID ohledně vhodnosti (pdf, 367 kB). Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý podostavec nařízení č. 1095/2010 ESMA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti uplynutím šedesáti kalendářních dnů od data požadavku na podání zprávy orgány dohledu, zda se jimi budou řídit, tj. ode dne 21. prosince 2012.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují doporučení k provádění testu vhodnosti a souvisejícím otázkám při poskytování investiční služby investiční poradenství a obhospodařování majetku zákazníka (portfolio management). Obecné pokyny podrobněji rozvádějí, vykládají a specifikují povinnosti stanovené ve směrnici MiFID (směrnice 2004/39/ES) a jí provádějící směrnice (směrnice 2006/73/ES), které byly do českého právního řádu transponovány zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a v navazujících prováděcích předpisech (zejména vyhláška č. 303/2010 Sb.).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že obchodníci s cennými papíry vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.