Sdělení ČNB o obecných pokynech k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 PSD2

(EBA/GL/2018/05, ve znění EBA/GL/2020/01)

Dne 17. září 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen "nařízení o zřízení EBA") Obecné pokyny EBA k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 směrnice (EU) 2015/2366 (PSD2) (EBA/GL/2018/05, externí odkaz) (dále jen "obecné pokyny").

Obecné pokyny nabyly účinnosti dne 1. ledna 2019.

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu č. 2015/2366 (PSD2) ve svém článku 96 odst. 6 stanoví, že "Členské státy zajistí, aby poskytovatelé platebních služeb poskytli svým příslušným orgánům alespoň jednou za rok statistické údaje o podvodech souvisejících s různými způsoby platby. Tyto příslušné orgány tyto údaje poskytnou v souhrnné podobě EBA a Evropské centrální bance (ECB)". Za účelem zajištění jednotné aplikace tohoto ustanovení napříč jednotlivými členskými státy a ve snaze zajistit porovnatelnost a spolehlivost získaných údajů o podvodech vypracoval EBA na základě čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení o zřízení EBA obecné pokyny určené příslušným orgánům a osobám oprávněným poskytovat platební služby.

Obecné pokyny jsou rozděleny do dvou okruhů. První je určen osobám oprávněným poskytovat platební služby s výjimkou správců informací o platebním účtu (dále jen "povinné osoby") a upravuje okruh statistických údajů o podvodech, které povinné osoby oznamují příslušným orgánům dohledu. Druhý je určen orgánům dohledu a stanoví, jakým způsobem mají být získané statistické údaje o podvodech povinných osob agregovány a zasílány ECB a EBA.

Plné znění (externí odkaz, pouze v angličtině) Obecných pokynů k oznamování podvodů podle PSD2  zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).
Tyto obecné pokyny byly novelizovány dne 22. ledna 2020, kdy EBA vydal Obecné pokyny, které mění obecné pokyny EBA/GL/2018/05 k oznamování podvodů podle směrnice o platebních službách (PSD2) (EBA/GL/2020/01, externí odkaz) (dále jen "změněné obecné pokyny").

Změněné obecné pokyny nabydou účinnosti dne 1. července 2020.

Změněnými obecnými pokyny došlo k doplnění již účinných obecných pokynů v návaznosti na zveřejnění odpovědí Evropské komise na dotazy ke směrnici PSD2 v rámci EBA Single Rulebook Q&A Tool související s vykazováním transakcí iniciovaných obchodníky (MIT transakce) a karetních transakcí, u kterých se jeden z poskytovatelů nachází mimo Unii (one-leg transakce). Tyto transakce nově není třeba silně ověřovat.

Plné znění (externí odkaz, pouze v angličtině) Obecných pokynů, které mění obecné pokyny k oznamování podvodů podle PSD2 zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Konsolidovaná verze (externí odkaz, pouze v angličtině) obsahuje plné znění Obecných pokynů k oznamování podvodů podle PSD2 se zapracovanými změnami vyplývajícími ze změněných obecných pokynů. K dispozici je i česká konsolidovaná verze.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními EBA řídili. ČNB potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny, ve znění změněných obecných pokynů, od 1. ledna 2022 a od stejného data očekává, že poskytovatelé platebních služeb budou statistické údaje o podvodech zasílat ČNB.

Současně ČNB očekává, že od účinnosti obecných pokynů 1. ledna 2019 poskytovatelé platebních služeb vynaloží veškeré úsilí, aby zjišťovali a uchovávali statistická data o podvodech, a od účinnosti změněných obecných pokynů 1. července 2020 v příslušně pozměněném rozsahu.