Sdělení ČNB o obecných pokynech k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů

(EBA/GL/2015/10)

Dne 28. května 2015 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení č. 1093/2010“ – Obecné pokyny k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů (EBA/GL/2015/10, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pojištění vkladů v Evropské unii a stanovení příspěvků do systémů pojištění vkladů se řídí obecně směrnicí č. 94/19/EU ze dne 30. května 1994, o systémech pojištění vkladů. Tuto směrnici nahrazuje směrnice č. 2014/49/EU ze 16. 4. 2014, o systémech pojištění vkladů (dále je „směrnice DGS II“). Protože směrnice DGS II nevymezuje detailně proces výpočtu příspěvků, vydal EBA na základě zmocnění v čl. 13 odst. 3 směrnice DGS II tyto pokyny, které specifikující metody výpočtu příspěvků podle odst. 1 a 2 daného článku. Pokyny se vztahují na příslušné orgány a určené orgány definované v čl. 2 odst. 1 bod 17 a 18 směrnice DGS II1. Pokyny vymezují obecný postup, základní parametry a pravidla, která je třeba respektovat při stanovení výše rizikově vážených příspěvků úvěrových institucí do systému pojištění vkladů.

Plné znění Obecných pokynů k metodám výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů (EBA/GL/2015/10, externí odkaz, pouze v angličtině)zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Směrnice DGS II stanovuje povinnost vybírat rizikově vážené příspěvky, a to minimálně 1x ročně. Na základě čl. 20 odst. 1 pododst. 3 směrnice DGS II vyjádřila ČNB záměr postupovat v souladu s pokyny nejpozději do 31. 5. 2016. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


1 17) „příslušným orgánem“ se rozumí příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013;
  18) „určeným orgánem“ se rozumí subjekt spravující systém pojištění vkladů v souladu s touto směrnicí nebo v případech, kdy provoz systému pojištění vkladů spravuje soukromý subjekt, veřejný orgán určený dotčeným členským státem k dohledu nad tímto systémem v souladu s touto směrnicí.