Sdělení ČNB o obecných pokynech EIOPA k identifikačním kódům právnických osob

(EIOPA–BoS–2021/456)

Dne 20. prosince 2021 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) (dále jen „nařízení o orgánu EIOPA“) obecné pokyny k identifikačním kódům právnických osob (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům.

Pokyny zdůrazňují význam identifikačního kódu právnické osoby a určují subjekty, které by tento kód měly mít. Příslušné orgány by měly zajistit, aby identifikační kódy právnických osob byly obsaženy v informacích o subjektech podléhajících jejich dohledu, které se zasílají orgánu EIOPA, včetně informací o pobočkách usazených ve třetí zemi a patřících pojišťovně nebo zajišťovně se sídlem v EHP.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EIOPA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 1. července 2022, přičemž zrušují a nahrazují starší obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob (EIOPA-BoS-14-026). Česká národní banka, v souladu s nařízením o orgánu EIOPA, oznámila, že pokud jde o právnické osoby spadající do oblasti působnosti směrnice 2009/138/ES, bude postupovat v souladu s pokyny od 1. července 2022. Pokud jde o zprostředkovatele pojištění, zajištění a doplňkového pojištění, kteří vykonávají přeshraniční činnost v souladu se směrnicí (EU) 2016/97, hodlá se ČNB pokyny řídit od pozdějšího data v návaznosti na úpravu příslušné legislativy. Na instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění regulované směrnicí (EU) 2016/2341 se pokyny v ČR nepoužijí.