Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA upřesňujícím podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU

Dne 8. prosince 2015 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v

  • čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES,(dále jen „nařízení č. 1093/2010“) a
  • čl. 23(3) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012(dále jen „směrnice č. 2014/59“)

obecné pokyny upřesňující podmínky pro vnitroskupinovou finanční podporu podle článku 23 směrnice 2014/59/EU.

Tyto obecné pokyny upřesňují obsah části podmínek, které musejí být splněny k tomu, aby bylo přípustné poskytnutí tzv. vnitroskupinové finanční podpory ve smyslu směrnice č. 2014/59 („skupinová podpora“ ve smyslu zákona č. 374/2015 Sb.).

Obecné pokyny jsou adresovány povinným osobám oprávněným uzavírat smlouvy o vnitroskupinové finanční podpoře podle legislativy transponující směrnici č. 2014/59 (v České republice zákon č. 374/2015 Sb.) a příslušným orgánům dohledu. V České republice je tímto orgánem dohledu Česká národní banka.

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti 9. února 2016.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny řídili. Česká národní banka bude postupovat v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že povinné osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Závěrečná zpráva k těmto obecným pokynům (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty.