Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA ke kapitálovým opatřením v oblasti poskytování úvěrů v cizích měnách nezajištěným dlužníkům v rámci procesu přezkumu a vyhodnocování orgány dohledu (SREP)

(EBA/GL/2013/02)

Dne 20. prosince 2013  vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny ke kapitálovým opatřením v oblasti poskytování úvěrů v cizích měnách nezajištěným dlužníkům v rámci procesu přezkumu a vyhodnocování orgány dohledu (SREP) (EBA/GL/2013/02, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Pokyny usilují o harmonizaci postupů dohledu při posuzování řízení rizika spojeného s poskytováním úvěrů v cizí měně těm dlužníkům, kteří jsou považováni za nezajištěné vůči měnovému riziku (nezajištěné úvěry). Pokyny vymezují metody a to včetně případného zvýšení kapitálových požadavků, které mají příslušné orgány dohledu použít v případě, že považují riziko spojené s nezajištěnými úvěry za významné. Tyto pokyny přitom připouštějí, že příslušné orgány dohledu mohou použít i opatření dle článku 104(1) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky.

Plné znění obecných pokynů (EBA/GL/2013/02, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Obecné pokyny nabyly účinnosti 30. června 2014. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.