Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k vnitřnímu systému správy a řízení

(EBA/GL/2017/11)

Dne 21. března 2018 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny k vnitřnímu systému správy a řízení (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou vydány k čl. 74 směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) a nahradí Obecné pokyny EBA k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) z roku 2011 (EBA BS 2011 116). Pokyny obsahují vodítka pro zavedení, udržování a uplatňování systému správy a řízení (řídicího a kontrolního systému) institucí podléhajících CRD (dále jen „instituce“), který zajistí řádný a obezřetný výkon činnosti instituce a účinnost jí uplatňovaných postupů a mechanismů včetně kontrolních. Za tímto účelem pokyny upravují zejména fungování vedoucího orgánu v řídicí a kontrolní funkci, pravidla pro složení a činnost výborů kontrolního orgánu a pravidla pro klíčové kontrolní funkce (funkci řízení rizik, funkci compliance a funkci interního auditu). Samostatná kapitola je věnována zajištění kontinuity výkonu činnosti instituce a pohotovostnímu plánování. Pokyny obsahují i ustanovení týkající se transparentnosti a uveřejňování informací o řídicím a kontrolním systému instituce.

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) a institucím podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 CRR.

Plné znění Obecných pokynů k vnitřnímu systému správy a řízení (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti dne 30. června 2018, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. Do té doby budou orgány dohledu a regulované subjekty postupovat podle pokynů EBA z roku 2011 (EBA BS 2011 116 (externí odkaz)), které se s účinností nových pokynů ruší.