Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k řízení úrokového rizika investičního portfolia

(EBA/GL/2015/08)

Dne 22. května 2015 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o orgánu EBA“), Obecné pokyny k řízení úrokového rizika investičního portfolia (EBA/GL/2015/08, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení o orgánu EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Obecné pokyny popisují zejména identifikaci, řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia. Zároveň definují změnu úrokových sazeb, na kterou odkazuje čl. 98 odst. 5 směrnice CRD IV, a metody výpočtu regulatorního úrokového šoku. Dokument obsahuje jednak základní obecné pokyny a zároveň detailnější podrobné obecné pokyny. Základní obecné pokyny jsou zaměřeny na vnitřně stanovený kapitál (IRRBB 1), měření úrokového rizika investičního portfolia (IRRBB 2), úrokové stresové scénáře (IRRBB 3), vnitřní postupy a zásady řízení úrokového rizika (IRRBB 4.1 a IRRBB 4.2.), a regulatorní úrokový šok (IRRBB 5). Podrobné obecné pokyny pak základní obecné pokyny IRRBB 1 až 4 dále rozvíjejí a podrobněji se věnují zejména scénářům a stresovému testování, předpokladům při měření úrokového rizika, metodám měření, řízení úrokového rizika a identifikaci, měření a alokaci vnitřně stanoveného kapitálu. Příloha A obsahuje tabulku se souhrnem metod měření úrokového rizika včetně jejich popisu, výhod a omezení a typů rizik, které pokrývají, v příloze B je uvedena tabulka metod měření úrokového rizika podle míry propracovanosti.

Plné znění obecných pokynů k řízení úrokového rizika investičního portfolia (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Obecné pokyny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.