Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích

Dne 22. listopadu 2012 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), (dále jen „nařízení č. 1093/2010“), Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (externí odkaz).

Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec nařízení č. 1093/2010 EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit. Obecné pokyny nabývají účinnosti 22. května 2013.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010 musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny obsahují doporučení k posuzování vhodnosti vybraných osob v úvěrových institucích a ve finančních holdingových osobách. Doporučení se týkají posuzování „fit and proper“ při vstupu instituce na finanční trh i v průběhu výkonu činnosti instituce na finančním trhu. K tomu obecné pokyny stanoví zejména kritéria a procesy, které by měly dodržovat úvěrové instituce a příslušné orgány při posuzování vhodnosti navržených a jmenovaných členů orgánů dotčených institucí. Obecné pokyny obsahují také doporučení k posuzování dalších osob úvěrovými institucemi, tzv. osob v klíčových funkcích, a rovněž opatření použitelná v případech, kdy posuzované osoby nejsou pro dotčenou pozici vhodné.

Plné znění obecných pokynů k posuzování vhodnosti členů řídícího orgánu a osob v klíčových funkcích (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž Prováděcí shrnutí, Odůvodnění a Doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že banky, spořitelní a úvěrní družstva a finanční holdingové osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.