Sdělení ČNB o Doporučeních, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací

(EBA/REC/2018/01)

EBA uveřejnila dne 7. srpna 2018 „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes“, české znění „Doporučení, kterými se mění doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací“ („Doporučení EBA/REC/2018/01“).

Doporučení EBA/REC/2015/01 k rovnocennosti režimů utajování informací se mění tak, že do přílohy „Tabulka hodnocených orgánů a provedených hodnocení rovnocennosti“ se doplňují tyto orgány dohledu s příslušnými údaji o vyhodnocení režimu rovnocennosti dohledové mlčenlivosti:

  • Komise finančních služeb ostrova Guernsey (Bailiwick Guernsey),
  • Dohled nad finančními službami Uruguayské centrální banky (Uruguayská východní republika),
  • Korejská centrální banka (Korejská republika).

Doporučení EBA/REC/2018/01 jsou určena příslušným orgánům uvedeným v čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení EBA, mj. orgánům dohledu, orgánům pro řešení krize, systémům pojištění vkladů, resp. subjektům, které systémy pojištění vkladů spravují.

Plné znění „Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes (EBA/REC/2018/01) (externí odkaz, pouze v angličtině)“ zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive summary, Background and rationale) a další informace.

Podle Doporučení EBA/REC/2018/01 se postupuje od 8. října 2018.

ČNB oznámila orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že postupuje při výkonu dohledu v souladu s Doporučeními EBA/REC/2018/01.