Sdělení ČNB k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA)

(JC/2014/43)

Dne 27. května 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, a nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) - dále jen „nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu“ – Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) (JC/2014/43, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu oznámila, že se těmito pokyny hodlá řídit.

V návaznosti na vydání obecných pokynů k vyřizování stížností v pojišťovnictví (EIOPA-BoS-12/069 CS (pdf, 212 kB)  a EIOPA/BoS/13/164 CS (pdf, 255 kB)) a s cílem posílit úroveň ochrany spotřebitelů také v odvětvích kapitálového trhu a bankovnictví byl přijat obdobný přístup i pro vyřizování stížností v těchto odvětvích. Povinnými osobami jsou tzv. „podniky“, vymezené jako:

  • obchodníci s cennými papíry, jak jsou definováni v čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice č. 2014/65 („MIFID“),
  • správci, jak jsou definováni v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice č. 2009/65 („UCITS“), investiční společnosti, jak jsou definované v čl. 30 směrnice UCITS,
  • externí správci, jak jsou definováni v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice č. 2011/61 („AIFMD“) při poskytování služeb podle čl. 6 odst. 4 AIFMD,
  • úvěrové instituce, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 1 nařízení č. 575/2013 („CRR“),
  • platební instituce, jak jsou definovány v čl. 4 odst. 4 směrnice č. 2007/64 („PSD“) a
  • instituce elektronických peněz, jak jsou definovány v čl. 2 odst. 1 směrnice 2009/110 („EMD“).

Příslušné orgány dohledu by měly vyvinout veškeré úsilí, aby bylo zajištěno, že u dohlížených subjektů existuje funkční aparát pro nakládání se stížnostmi a jsou uplatňovány postupy pro nakládání se stížnostmi, které zahrnují evidování, vyřizování a informování o stížnostech.

Pokyny jsou určeny orgánům dohledu a týkají se stížností ohledně aktivit dohlížených podle čl. 4 odst. 2 nařízení o zřízení orgánu EBA1 a čl. 4 odst. 3 nařízení o zřízení orgánu ESMA2.

Plné znění společných obecných pokynů k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA) (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a doprovodné dokumenty včetně shrnutí konzultace (Overview, Feedback statement).

Pokyny se použijí od data vzniku povinnosti příslušných orgánů informovat ESMA a EBA o tom, zda se budou příslušnými pokyny řídit, tj. od okamžiku vydání přeložené verze pokynů.


1 Podle čl. 4 odst. 2 nařízení 1093/2010 o zřízení EBA, na který obecné pokyny odkazují, se „příslušnými orgány“ rozumí:
i) příslušné orgány vymezené v čl. 4 odst. 1 bodě 40 nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR), včetně Evropské centrální banky ve vztahu k záležitostem týkajícím se úkolů, které jsou jí svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013, ve směrnici 2007/64/ES a uvedené ve směrnici 2009/110/ES;
(ii) pokud jde o směrnice 2002/65/ES (ochrana spotřebitele - směrnice 2002/65/EC o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku) a 2005/60/EC (AML - směrnice 2005/60/EC o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu), orgány příslušné pro zajištění plnění požadavků těchto směrnic úvěrovými a finančními institucemi a
iii) pokud jde o systémy pojištění vkladů, orgány, které spravují tyto systémy podle směrnice 94/19/ES, nebo, pokud je činnost takového systému řízena soukromou společností, veřejný orgán vykonávající dohled nad těmito systémy podle uvedené směrnice.

2 Čl. 4 odst. 3 nařízení 1095/2010 o zřízení ESMA, na který obecné pokyny odkazují, určuje „příslušné orgány“ takto: „příslušnými orgány“ rozumějí:
i) příslušné orgány nebo orgány dohledu vymezené v právních předpisech uvedených v čl. 1 odst. 2 (orgány tvořící Evropský systém orgánů finančního dohledu - ESFS);
ii)ve vztahu ke směrnicím 2002/65/ES (ochrana spotřebitele - směrnice 2002/65/EC o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku) a 2005/60/EC (AML - směrnice 2005/60/EC o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu), orgány příslušné pro zajišťování plnění požadavků těchto směrnic podniky poskytujícími finanční služby a subjekty kolektivního investování obchodujícími se svými podíly nebo akciemi;
iii)pokud jde o systémy pro odškodnění investorů, subjekty, které spravují vnitrostátní systémy pro odškodnění podle směrnice 97/9/ES, nebo, pokud je činnost systému pro odškodnění investorů řízena soukromou společností, veřejný orgán vykonávající dohled nad těmito systémy podle uvedené směrnice.